לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
 ספר ש"ע המקוצר / אורח חיים / חול
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

[א] כאשר קם האדם ממטתו שחרית, הוא כמו בריה חדשה לעבודת הבורא יתברך. לכן צריך להתקדש, וליטול ידיו מן הכלי, כמו שהיה הכהן מקדש ידיו בכל יום מן הכיור קודם עבודתו בבית המקדש{א}. וסמך לנטילה זו מן המקרא, שנאמר{ב} ארחץ בנקיון כפי, ואסובבה את מזבחך י"י, לשמִיע בקול תודה וגו'. ועוד יש טעם לנטילה זאת{ג}, לפי שבשעת שינה שנסתלקה ממנו נשמתו הקדושה, באה רוח הטומאה ושורה על גופו, וכשניעור משנתו, מסתלקת רוח הטומאה מכל גופו חוץ מאצבעותיו, שאינה עוברת מעליהן עד ששופך עליהן שלש פעמים מים בסירוגין{ד}. ויהיה לו כלי עם מים סמוך למראשותיו, כדי שיטול ידיו מיד בקומו, כי אין לילך ארבע אמות בלי נטילת ידים{ה}, אם לא בשעת הדוחק, שאז יש לסמוך על דעת האומרים שכל הבית נחשב כארבע אמות{ו}, ועדיף לילך פחות פחות מארבע אמות מאשר לרוץ אל המים{ז}:

[ב] סדר נטילת ידים שחרית, הוא בדרך זה. נוטל את הכלי ביד ימינו, ונותנו לשמאלו, ושופך תחילה על יד ימין. ואחר־כך נוטל את הכלי בימינו, ושופך על יד שמאל, וכן יעשה שלוש פעמים{ח}. וגם איטר נוטל כסדר הזה{ט}. וטוב ליטלם עד פרק הזרוע, אך בשעת הדוחק די עד קשרי אצבעותיו{י}. ואחר הנטילה ג' פעמים, מה־טוב שישפוך מים על ידיו כדי לטהר המים שעליהם{יא}, ואז ירחוץ פניו לכבוד יוצרו, שנאמר{יב} כי בצלם אלהים עשה את האדם{יג}. וגם ירחץ פיו מפני הרירין שבתוכו, שצריך להזכיר את השם הגדול בקדושה ובטהרה{יד}. ואחר־כך מנגב ידיו, ומברך על נטילת ידָים{טו}. ויזהר לנגב פניו יפה{טז}. ואם שפך מים על ידיו פעם רביעית כנז' לעיל, יכול לברך קודם הניגוב{יז}:

[ג] צריך ליטול ידיו דוקא לתוך כלי{יח}, ואסור ליהנות ממי הנטילה מפני שרוח רעה שורה עליהם, וישפכם במקום שאין בני אדם הולכין{יט}. ולכן לא יברך ולא יאמר דברי־תורה כנגדם, אלא אם כן כיסה אותם. ואם נוטל בכיור־מטבח, יהיה ריק מכלים, ואחר הנטילה ישטפהו במים. ויש מתירין ליטול בחדר אמבטיה אם אין שם בית הֶכְ–סֵא, ויברך בחוץ{כ}:

[ד] לא יגע קודם נטילה לא בפה, ולא בחוטם, ולא בעינים, ולא באזנים, ולא בפי־הטבעת, ולא באוכלין ומשקין, מפני שרוח־רעה השורה על הידים קודם נטילה, מזיק לדברים אלו{כא}. ועל־פי הקבלה גם לא יגע במלבושיו (והוא הדין ל"משקפיים") קודם הנטילה, ובכלל זה טלית קטן. ואחר הנטילה טוב שילבש טלית קטן לראשונה כדי שלא לילך ארבע אמות בלא ציצית{כב}:

[ה] טוב להקפיד בנטילת־ידים שחרית, בכלי ובמים ובכח גוברא, כמו בנטילת ידים לסעודה (לקמן סימן כ"ז). אך בשעת הדוחק שאין לו כראוי והוא רוצה להתפלל, יכול ליטול ידיו מתוך כל דבר, ובכל מיני מים ובלא כח גוברא, ויכול לברך על נטילת ידים{כג}. ואם יש לפניו נהר, טוב יותר שיטביל בו ידיו שלש פעמים, או אפילו בשלג. אבל אם אין לו מים כלל, יקנח ידיו באיזה דבר, ויברך על נקיות ידים, ודי לו לתפילה אבל לא להעברת רוח רעה שעליהן ולכן אינו צריך לקנח ג' פעמים{כד}. ולכשיזדמן לו אח"כ מים, וכלים הראויים, יטול ידיו עוד הפעם כראוי, אבל לא יברך עוד{כה}:

[ו] כתוב{כו} ברכי נפשי את י"י וכל קרבי את שם קדשו. וכיון שצריך האדם לברך את השם בכל קרביו, אסור לברך עד שינקה את הקרבים, מצואה ומי רגלים. הלכך בקומו בבוקר אם הוא צריך לעשות צרכיו, או להשתין, לא יברך ברכת על נטילת ידים בשעת נטילה, עד לאחר שינקה את עצמו, וירחץ ידיו שוב, ואז יברך על נטילת ידים, ואשר יצר (ועיין לקמן סימן ז' סוף סעיף א'){כז}:

[ז] אם השכים ונטל ידיו בעוד לילה כדינו, והיה ער עד אור היום, או שהיה ישן אח"כ שנית בעוד לילה, וכן הישן ביום שיתין נשמין (פי' ששים נשימות), וכן הניעור כל הלילה ולא ישן שיתין נשמין, בכל אלו יש ספק אם צריכין נטילת ידים או לא. לכן יטול ידיו שלש פעמים בסירוגין (כדלעיל סעיף ב') אבל לא יברך עליהם{כח}. ואפילו אם עשה צרכיו, ג"כ לא יברך על נטילת ידים{כט}. והעולם נהגו להקל שלא ליטול כשישנו ביום. והמחמיר תע"ב{ל}:

[ח] צריך להזהיר לכל אנשי ביתו ובפרט את הנשים על נטילת ידים, כי רוב הכנת האוכל הוא באמצעותן. ואם לא יגורש רוח הטומאה מעל ידיהן, יטמאו את המאכלים ויטמטמו את לב האדם, ועלול לעשות עבירה ח"ו על ידי כך. על כן יש ליזהר בזה עד מאד{לא}:

[ט] טוב ונכון ליטול הידים בכל יום גם לילדים הקטנים, כדי שלא יטמאו המאכלים, וגם הוא סגולה שיגדלו בטהרה ויהיו גידולי הקדש. והמחמיר ליטול ידיהם מאחרי שנימולו, הרי זה משובח ביותר{לב}:

[י] שלוש עשרה דברים צריכין נטילת ידים במים, ואלו הן. הקם מהמטה, והיוצא מבית־הֶכְ–סֵא (אפילו לא עשה שם צרכיו), ומבית־המַּרְחֵץ (אפילו לא רחץ שם), והנוטל צפרניו, והמגלח שערותיו, והחולץ מנעליו בידיו או נוגע בהן, והמשמש מטתו, והנוגע בכנה, והמְפַלֶּה את בגדיו (פי' מנקה את בגדיו מכּינים) ואפילו לא נגע בכנה{לג}, והחופף ראשו, והנוגע בגופו במקומות המכוסים{לד}, והיוצא מבית־הקברות או מלווה את המת או שנכנס באהל המת, והמקיז דם{לה}. ובכולם אין צריך ג' פעמים ומתוך כלי, חוץ מן הקם מהמטה, וכן המנהג. והמחמיר לעצמו ליטול בכולם ג' פעמים, ובפרט היוצא מבית־הכסא, תבוא עליו ברכה{לו}:

[יא] על שלוש נטילות מברכים. בשחרית, וקודם אכילת פת (כדלקמן סימן כ"ז סעיף א'), וכן לדבר שטיבולו במשקה לפי מנהג הבלדי (כדלקמן שם סעיף י"ט):

 

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr