לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
  חדשות /
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

סימן ה'

הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה

[א] כתוב{א} וכסית את צֵאָתֶךָ, כי י"י אלהיך מתהלך בקרב מחניך וגו' והיה מחניך קדוש, ולא יִרְאֶה בך ערות דבר וגו'. מכאן למדו רבותינו ז"ל שבכל מקום אשר ה' אלהינו מתהלך עמנו, דהיינו כשאנו עוסקים בדבר שבקדושה, כגון קרית־שמע, תפילה, לימוד תורה וכדומה, צריך להיות המחנה (דהיינו ארבע אמות סביבותיו) קדוש, שלא תהא צואה מגולה שם, ושלא ייראה דבר ערוה, כנגד פניו של אדם הקורא או מתפלל{ב}:

[ב] ולא רק כשמוציא בשפתיו, אלא אפילו להרהר דברי קדושה, במקום צואה או מי־רגלים או כל דבר שהוא מסריח, אסור{ג}, עד שיכסה אותם, כמו שנאמר וכסית את צאתך{ד}. או שיטיל לתוך מי־רגלים של־פעם אחת, רביעית מים, לא שנא היו הם בכלי תחילה ונותן עליהם מים, ולא שנא היו המים בכלי תחילה, לא שנא השתין הרבה או מעט, ואפילו טיפה אחת. (ואם היו מי־רגלים בַּעֲביט המיוחד להם, לא מהני להו מים כדלקמן סעיף י"ב). ולמי־רגלים של־שתי פעמים, צריכין ב' רביעיות מים, וכן לעולם{ה}. ואפילו אם נבלעו מי־רגלים בקרקע או בבגד, אם היד יכולה להירטב מהם, צריך לשפוך שם מעט מים{ו}. ויש מקילים שאינו אסור אלא אם־כן יש בהן טופח על־מנת להטפיח{ז}:

[ג] אם יש צואה על בשרו, אף על פי שמכוסה בבגדיו, אסור בדברי קדושה, שנאמר{ח} כל עצמותי תאמרנה י"י מי כמוך, בְּעֵינַן שיהיו כולם נקיים{ט}. ויש מקילין בזה כשאינו מריח ריח־רע. אבל הנכון להחמיר. ואם יש לו אפילו מעט צואה בפי־הטבעת אף על פי שהיא מכוסה, לכולי־עלמא לא מהני, מפני שבמקומה זֻהְמָתָהּ מרובה{י}:

[ד] צריכין ליזהר שבכל מקום שיש להסתפק שמא יש שם צואה או מי־רגלים, לא יאמר שם שום דבר שבקדושה, עד שיבדוק את המקום{יא}. ואין להתפלל בבית, אם בָּעֲלִיָּה (דהיינו דירה שמעל הדירה, כגון "קומה שנייה") יש מקום מטונף{יב}:

[ה] תינוק שאחרים בגילו יכולין לאכול כזית מיני דגן אפילו על־ידי בישול, בכדי שגדול אוכל שיעור פרס, אף על פי שלא ראינו לתינוק זה שאכל, מרחיקין מצואתו וממי רגליו{יג}. והיינו כשנעשה בן שנה. וטוב וישר, להרחיק גם מצואת קטן בן שמונה ימים, ואפילו בן יום אחד{יד}:

[ו] צואת אדם, אף על פי שאין לה ריח רע{טו}, וכן צואת חתול וּנְמִיָּה וכיו"ב, מרחיקין מהם. ושאר צואה של־בהמה חיה ועוף, מסתמא אינה מסרחת ואין צריך להרחיק מהן. אבל אם מסרחת, וכן נבלה המסרחת, ולול של־תורנגולין, ורפת בקר, ובורסקי ובית המטבחיים, וכל שאר דבר המסריח, מרחיקין מהן{טז}. וכן מרחיקין ממים סרוחים{יז}:

[ז] צואה יבשה כל־כך, שהיא נפרכת לפירוכים דקים על־ידי זריקה, הרי היא כעפר, והוא שלא יהא בה ריח רע{יח}. אבל אם נקרשת מחמת הקור, כיון שיכולה לחזור לקדמותה בזמן החום, עדיין שֵם צואה עליה. וצואה שנתכסית בשלג, נחשב כיסוי{יט}:

[ח] עד כמה מרחיקין. היתה צואה מאחוריו, צריך להרחיק ממקום שכלה הריח, ארבע אמות. ואפילו אם הוא אינו מריח, צריך להרחיק שיעור זה כאילו היה מריח. ואם הצואה אינה מסרחת, די אם מרחיק ממנה ארבע אמות. ואם הצואה מלפניו, צריך להרחיק כמלא עיניו. ואפילו בלילה{כ} צריך להרחיק כשיעור שהיה יכול לראותה ביום. ואם היא מן הצדדין, דינה כמלאחריו (ויש מחמירים שנחשב כאילו היתה בפניו, ויטה את עצמו כדי שתהא לאחריו){כא}:

[ט] בית שמתפללין בו בצבור, ונמצא שם צואה, אף על פי שהיא אחורי השליח־צבור ורחוקה ממנו יותר מארבע אמות ממקום שכלה הריח, מכל מקום צריך הוא לשתוק ולהמתין עד שיוציאוה או יכסוה, מפני שאי־אפשר שלא תהא לאחד מן הצבור תוך ארבע אמות ממקום שכלה הריח, ואסור לו לשמוע ולכוון למה שאומר השליח־ציבור{כב}:

[י] מי שהתפלל, ומצא אחר־כך שיש שם צואה, אם המקום ההוא היה ראוי להסתפק בו שמא יש שם צואה והוא פשע ולא בדק, כיון דתפילת שמונה־עשרה היא במקום קרבן, הוה ליה זבח רשעים תועבה{כג}, וצריך לחזור ולהתפלל שמונה־עשרה. וכן קרית שמע שהיא מדאורייתא, ואין בה חשש ברכה לבטלה, חוזר וקורא, אבל בלא הברכות שלפניה ושלאחריה. וכן שאר הברכות שאמר שם, ואפילו ברכת המזון, אינו חוזר ומברך. ואם אין המקום ראוי להסתפק בצואה, שאז לא פשע, אפילו בתפילה יוצא בְּדִיעֲבַד. ואם נמצאו מי רגלים, יוצא בְּדִיעֲבַד גם בתפילה, אפילו המקום ראוי להסתפק{כד}:

[יא] יצא ממנו ריח מלמטה, אסור בדבר שבקדושה עד שיכלה הריח. ואם יצא מחבירו, גם־כן צריך להמתין, אלא שאם הוא עוסק בלימוד תורה, אינו צריך להמתין בשביל ריח שיצא מחבירו{כה}:

[יב] גְּרָף של־רעי, וַעֲביט של־מי־רגלים, אם הם בולעים כגון של חרס או של עץ, צריך להרחיק מהם כמו מצואה אף על פי שהם נקיים ואין להם ריח רע. ואפילו נתן לתוכן מים, או שכפאן על פיהם, לא מהני, אלא צריך להוציאן מן החדר או לכסותן. ואם הם של מיני מתכות או זכוֹכית, אם הם רחוצים יפה ואין בהם ריח רע, אין צריך להרחיק מהם{כו}. ונראה שכן דין כלֵי פלסטיק המצויים בזמנינו{כז}. פי חזיר, דינו כגרף של רעי, כיון שדרכו לנקר בצואה. ואפילו עולה מן הנהר, אין הרחיצה מועלת לו{כח}:

[יג] גם בבית־המרחץ או במבואות המטונפות{כט}, אסור לדבר או להרהר בדבר שבקדושה, ואסור להזכיר שמות המיוחדין להקדוש ברוך הוא אפילו בלשון האומות (כגון "אללה" בלשון ערב, וכן "גאד" או "גאט" בלשון אשכנז, ו"דיו" בלשון צרפת). וכן אסור שם ליתן שלום לחבירו, כי שלום הוא שמו שלְּ־הקדוש ברוך הוא, שנאמר{ל} ויקרא לו י"י שלום{לא}. ואדם ששמו שלום, מותר לקרותו שם בשמו, כיון שאינו מכוין על עניין השלום, אלא להזכרת שמו של אותו אדם. וירא־שמים צריך להחמיר, ויבלע המ"ם ויאמר רק שלו בלא מ"ם, או שלון בנו"ן{לב}:

[יד] אסור לדבר דברי תורה וקדושה נגד ערוה, בין שלו בין של אחר, ואפילו של קטן או קטנה (רק לצורך מצות מילה, מותר לברך נגד ערות התינוק){לג}. ויש אומרים שאפילו אם עוצם את עיניו שלא לראות את הערוה, לא מהני, כיון שהיא נגדו, אלא יטה פניו וגופו מכנגדה{לד}:

[טו] גוף האשה כל מקום שהדרך לכסותו (כמו שיתבאר בס"ד להלן חלק אבן־העזר) אם נתגלה שם שיעור טפח, וכן שערות של אשה נשואה, אם נתגלה קצת מהן, נחשב כמו ערוה לגבי איש. ואין חילוק בין שהיא אשתו או אשה אחרת, אבל לגבי אשה אינם חשובים כמו ערוה{לה}:

[טז] קול זמר של אשה, נחשב גם־כן ערוה. וגם כשהוא מוקלט במכשיר (כגון "טייפ"), אסור. ומכל־מקום בשעת הדוחק, שהוא שומע ואי־אפשר לו לְמַחוֹת, לא יתבטל משום זה מקרית שמע ותפילה ותורה, אלא יתאמץ לכוון כל לבבו, לעניין הקדושה שהוא עוסק בה, ולא יתן לב עליה{לו}:

[יז] אם ליבו רואה את הערוה שלו, אף על פי שהיא מכוסה, כגון שהוא לבוש בחלוק, גם־כן אסור לו לומר כל דבר שבקדושה. אלא צריך להיות לבוש במכנסים סמוך על בשרו, או יחגור חגורה, או יניח זרועותיו על חלוקו כדי להפסיק בין ליבו לערותו. ויש אומרים שאשה אינה צריכה לעשות זאת{לז}:

 

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr