לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
 ספר ש"ע המקוצר / אורח חיים / חול
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

סימן ז'

הלכות ברכות השחר וברכות התורה

[א] המנהג כדעת הגאונים והפוסקים הסוברים לומר בכל יום את כל ברכות השחר גם אותן שלא נתחייב בהן (דלא כהרמב"ם{א}), כגון מי שלא שמע קול תורנגול אף על פי כן מברך הנותן לשכוי בינה בהזכרת השם, מפני שנתקנו על מנהגו של עולם. ומסדיר אותם כל אחד בביתו, ואחר־כך את ברכות התורה, קודם שהולך לבית הכנסת. ורבים נוהגים (בשבת ויום־טוב שיש פנאי) שהש"צ (הגדול שבציבור){ב} מסדיר כל הברכות בבית הכנסת, (ואף אם הוא עצמו כבר אמרם בביתו), כדי להוציא את עמי הארץ שאינם יודעים. וגם הבקיאים יוצאים בזה ידי חובתם אם הם מכוונים לצאת, ורק ברכת על־נטילת־ידים מברכים כולם בביתם תכף אחרי הנטילה, ויש שמברכים בביתם גם אשר יצר ומתחיל בבית הכנסת מאלהי הנשמה{ג}:

[ב] ברכת הנותן ליעף כח, אין מנהגינו לומר, וכן שאר ברכות שלא נזכרו בתלמוד. ואשה במקום שלא עשני אשה, תאמר ברוך שעשני כרצונו בלא הזכרת השם{ד}:

[ג] ברכת פוקח עורים, יכול גם סומא לברך, שיש לו הנאה שאחרים מראים לו את הדרך. וכן חרש מברך הנותן לשכוי בינה{ה}. אם קדם וברך זוקף כפופים קודם שבירך מתיר אסורים, שוב לא יברך מתיר אסורים, כי כבר נכלל בזוקף כפופים, שבכלל זקיפת הקומה היא התרת האברים{ו}:

[ד] אחר המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי, אין השומעים עונים אמן, כי אין כאן סיום הברכה, אלא יהי רצון וכו' שתרגילני לדבר מצוה וכו' שייך גם־כן לברכה זאת. וסיום הברכה הוא, גומל חסדים טובים, והיינו שהקב"ה גומל חסד עם האדם בהעברת השינה מעיניו וחידוש כוחו{ז}. אבל אחרי ברכת על דברי תורה, מנהגינו שהשומעים עונים אמן, כדעת הסוברים שכאן הוא סיום הברכה הראשונה, והערב־נא היא ברכה שנייה{ח}:

[ה] הניעור כל הלילה, מברך בבוקר כל ברכות השחר, וכן ברכות התורה, חוץ מברכת על־נטילת־ידים והמעביר שינה, שאינו מברך, וכן נוהגים. אכן מפני שיש סוברים שאין לברך אז ברכות התורה, נכון להדר לשמוע אותן מפי אדם שישן, בכוונה לצאת ידי חובה{ט}:

[ו] הניעור עד אחר חצות הלילה, אינו מברך כלום באותה שעה. והקם מחצות הלילה ללמוד, מברך אז על־נטילת־ידים וכל ברכות השחר וברכות התורה, בין יחזור לישן קודם עמוד השחר בין לא יחזור לישן. ופרשת התמיד ראוי לדלג אז, להניח אמירתה ליום. וכשיקום יחזור ויטול ידיו ג"פ בלא ברכה{י}. והישן ביום, אינו מברך אלהי הנשמה בקומו{יא}:

[ז] כל ברכות השחר, אם לא אמרם קודם שהתפלל, יכול לאמרם לאחר התפילה{יב}. חוץ מברכת על־נטילת־ידים (כיון שיש אומרים דנטילת־ידים שחרית, נתקנה משום התפילה, אם־כן לאחר שהתפלל, אין עוד מקום לברכה זאת), וחוץ מברכת אלהי הנשמה (שכבר יצא בברכת מחיה המתים){יג}. ויש אומרים שגם ברכות התורה לא יאמר, משום שכבר נפטר בברכת אהבת עולם, שיש בה גם־כן מעין ברכת־התורה, ותן בליבנו להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד וכו'. ויש אומרים שאין ברכת אהבת עולם פוטרת מברכות התורה, אלא אם לומד לאחר התפילה מיד בלי הפסק. לכן לכתחילה צריכין ליזהר לברך ברכות התורה קודם התפילה. ובדיעבד, אם לא בירך קודם התפילה, ילמוד איזה דבר מיד אחר התפילה. ואם גם זאת לא עשה, אפילו הכי לא יברך מספיקא{יד}:

[ח] אם קראוהו לעלות לספר תורה, קודם שבירך ברכות התורה, אם אפשר לו לברך קודם את כל ברכות התורה, וגם לומר לכל הפחות פסוק אחד קצר, כגון יברכך י"י וישמרך, יעשה כן, ואחר־כך יעלה לתורה ויברך. ואם אי־אפשר לו לעשות כן, יעלה כך לתורה, וכיון שבירך אשר בחר בנו וכו' לא יאמר אחר־כך רק ברכות אשר קדשנו וכו' הערב נא וכו', ויאמר וידבר י"י וגו'{טו}:

[ט] כשהוא אומר ונהיה אנחנו וצאצאינו וכו' יתכוין בכל לבבו ובכל נפשו שיהיו בניו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מדות טובות. וכן בסדר היום כשהוא אומר למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, כדי שלא יבוא אחד מבני ביתו לידי עבירה או דבר מכוער חס־ושלום{טז}:

[י] נוהגים להוסיף כמה דברים לפני ברכות השחר וברכות התורה ולאחריהן, וזה סדרן. תחילה פותח אדון העולמים וכו' (עיין לקמן סימן י"א סוף סעיף ב'), שמע י"י קולי בשיחי וכו', יהי רצון מלפניך וכו' לטהר מערכי רעיוני וכו', ואומר כל הברכות על הסדר עד גומל חסדים טובים. ואחר־כך יהי רצון וכו' שתצילני היום הזה וכו' מעזי פנים וכו'. רבון העולמים וכו' אתה צויתנו להקריב קרבן התמיד במועדו וכו'{יז}, ואומר ברכות התורה. ואחר־כך וידבר י"י וגו' צו את בני ישראל וגו' את קרבני לחמי וגו' וברכת כהנים, אלו דברים שאין להם שיעור, אמר ר' זירא, תנא דבי אליהו לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר וכו' עד ברוך י"י לעולם אמן ואמן. וכשאומרים אותם בציבור (עיין לעיל סעיף א') מסדיר את הכל לפניהם השליח־צבור, ומן וידבר וגו' צו את בני ישראל, אומרים כל הקהל יחדיו, עד הסוף{יח}. ויש נוהגים שגם פסקת יהי רצון וכו' לטהר מערכי רעיוני וכו' אומרים יחדיו, מפני שהיא בלשון יחיד, ואיך יאמרֶנה הוא עבורם בלשון יחיד{יט}. וכל זה הסדר לפי מנהג הבלדי, אך בשאמי יש כמה שינויים והרבה הוספות, כגון פרשת העקידה ופיטום הקטורת וכו', קדיש דרבנן (אם נמצאים אז עשרה), הודו לי"י קראו בשמו וגו' כנדפס בסידורים{כ}:

[יא] מנהג השאמי לעמוד ולומר י"י מֶלֶך, י"י מָלָך וכו' והציבור כופלין אותו, וכן פעם שנית, ואחר־כך אומרים למנצח בנגינות, ואחר־כך ברוך שאמר כדלקמן סימן י"ב סעיף א'. אך בבלדי המנהג לומר זאת מיושב פעם אחת סמוך לסיום פיסקת לעולם יהא אדם וכו' בין ביחיד בין בציבור, בין בשבת בין ביום־טוב, ואומרים זאת כהמשך להקודם באותה נעימה פשוטה{כא}. (זולת כשאומרים אותו בשבת ויום־טוב קודם מזמור השמים מספרים, אז עומדים לאמרו בנעימה מיוחדת, הגדול שבציבור אומרו, והקהל כופלין אותו, וכן פעם שנית) ואחר שמסיימים ברוך י"י לעולם אמן ואמן, עומדים לאמירת המהולל וברוך שאמר{כב}. אבל כל הסדר מן אדון העולמים ואילך, אומרים מיושב, ובכלל זה ברכות השחר וברכות התורה{כג}:

 

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr