לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
  חדשות /
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

סימן י"ט

הלכות תפילת תשלומין

[א] כבר נתבאר (בסימן ט"ז סעיף א') שאם עבר זמן תפילה במזיד, אין לה תשלומין{א}. אבל אם מחמת שגגה או אונס לא התפלל, או שטעה בתפילתו בדבר שצריך לחזור ולהתפלל, יכול להשלימה לאחר התפילה הסמוכה לה{ב}:

[ב] וצריך שיתפלל תחילה דוקא תפילה שהוא זמנה, ואחר־כך תפילת התשלומין. דהיינו אם לא התפלל שחרית, אזי כשיגיע זמן תפילת מנחה, יתפלל תחילה תפילה לשם מנחה, ואחר־כך מיד אומר והוא רחום, תהילה לדוד וכו' ומתפלל עוד שמונה־ עשרה בשביל שחרית. [ואח"כ נופל על פניו, אם עדיין לא שקעה חמה]. ואם לא התפלל מנחה, אזי יתפלל תחילה ערבית ויאמר והוא רחום, תהילה לדוד, קודם תפילת התשלומין{ג}. וי"א שישהה רק כדי הילוך ד' אמות, ולא יאמר והוא רחום אלא מיד יתפלל תפילת שמונה־עשרה בשביל מנחה{ד}. ואם לא התפלל ערבית, אזי לאחר תפילת שמונה־עשרה שחרית, יאמר והוא רחום, תהלה לדוד וכו' ויתפלל תפילת שמונה־עשרה לשם ערבית, ואחר־כך נופל על פניו{ה} וא"צ לחזור ולומר והוא רחום תהילה לדוד אלא יאמר למנצח יענך, ובא לציון וכו'. ואסור לו לאכול עד שיתפלל גם תפילה זו, שהיא לשם ערבית{ו}. ואם אחר תפילה ראשונה עסק בתלמוד תורה, או בשאר עניינים, אינו יכול להשלים, אבל תחנון או מזמור שהם מעניין תפילה אינם מעכבים מלהשלים{ז}. ומן הדין אינו צריך לומר והוא רחום תהילה לדוד בין תפילה לתפילה, אלא די בהמתנת שיעור הילוך ד' אמות, אלא הוא על צד היותר טוב כדי לעמוד ולהתפלל מתוך שמחה, שכתוב בו רצון יראיו יעשה וגו' שומר י"י את כל אוהביו{ח}:

[ג] לפי דעת הרמב"ם שזמן ברכות קרית שמע הוא כל היום (עיין לעיל סימן ט"ו סעיף א') אם כן כשלא קרא את שמע עם הברכות בשחרית ובא להשלים שחרית במנחה, יקרא ק"ש עם הברכות ויסמוך גאולה לתפילה{ט}:

[ד] אם לא התפלל, בעוד שהיה לו עוד שהות להתפלל, מפני שהיה חושב, שעדיין ישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא מתעסק בו, ובין כך וכך עברה לו השעה. וכן מי שהוא טרוד לצורך ממונו, שלא יבא לידי הפסד, ועל ידי כן הפסיד זמן התפילה, אף על גב דאסור להעביר זמן תפילה משום הפסד ממון, מכל־מקום מיקרי אונס, ויש לו תשלומין. וכן אם מחמת שַׁכרות, לא היה ראוי להתפלל, נחשב גם־כן כאונס, אף־על־פי שהתחיל לשתות באיסור, כשהגיע זמן תפילה, אלא שחשב שיסור יינו קודם שיעבור זמן תפילה{י}:

[ה] אין תשלומין לתפילה, אלא בתפילה הסמוכה לה. אבל אם נתאחר יותר, אין לה עוד תשלומין. כגון אם לא התפלל לא שחרית ולא מנחה, אזי מנחה יש לה תשלומין, לאחר ערבית הסמוכה לה. אבל שחרית אין לה תשלומין, כיון שעבר שני זמני תפילות שלא התפלל לא בזמנה ולא בזמן מנחה{יא}:

[ו] אך ביום שיש בו מוסף, אם לא התפלל שחרית, יכול להשלימה לאחר מנחה (דכיון דזמן תפילת מוסף, בדיעבד עד הלילה כמו מנחה, אם־כן לא עבר שני זמני תפילות). ולאחר תפילת מוסף, אינו יכול להשלים תפילת שחרית ע"י שיתפלל מוסף שתיים. (דכיון שמזכיר בה קרבן מוסף, אינה ראויה שתעלה לתפילת שחרית){יב}. אך אם עדיין לא עבר זמן תפילת שחרית, יכול להתפלל שחרית, אף־על־פי שכבר התפלל מוסף{יג}:

[ז] אין תשלומין לתפילה שהפסיד, אלא בזמן תפילה הסמוכה לה, אבל לא בשעה שאינה זמן תפילה. כגון אם שהה אחר שהתפלל התפילה שהיא חובת שעה, אינו יכול להתפלל עוד תשלומי תפילה שהפסיד. לפי שלא תיקנו תשלומין לתפילה שהפסיד, אלא בזמן שהוא עוסק בתפילה שהיא חובת שעה, שאז כיון שהוא עוסק בתפילה, הוא משלים גם־כן מה שחסר{יד}. ויש אומרים שיכול להשלים, כל שהוא תוך שעות התפילה{טו}. על כן באופן זה טוב להתפלל התשלומין בתורת נדבה, דהיינו שיתנה ויאמר, אם אני חייב הרי זו לחובתי, ואם לאו הרי היא נדבה. ויחדש בה דבר{טז}:

[ח] תפילת התשלומין שהוא מתפלל, חייב להתפלל כמו שהוא מתפלל אז תפילת החובה. כגון אם לא התפלל מנחה בערב־שבת, מתפלל ערבית שתים של שבת, אף־על־פי שהשנייה באה לתשלום תפילת חול, מכל־מקום כיון שעתה הוא שבת, מתפלל של שבת. ואם התפלל של חול, אינו חוזר ומתפלל. וכן בערב־ראש־חדש אם לא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתים, ואומר בשתיהן יעלה ויבא. ואם לא התפלל ערבית בראש־חדש, שמתפלל שחרית שתים, אם שכח יעלה ויבא בשנייה, אינו חוזר ומתפלל, שתשלומין דלילה היא, ואז לא היה חוזר{יז}. ובשבת אם לא התפלל מנחה, מתפלל ערבית גם־כן שתים של חול, אלא שיש חילוק בַּהבדלה שבחונן הדעת, שבראשונה מבדיל, ובשנייה אינו מבדיל, שאין מבדילין ב' פעמים בתפילה{יח}. אם שכח ערבית במוצאי־שבת, מתפלל שחרית שתים, ואינו אומר הבדלה בהן, אעפ"י שעדיין לא הבדיל על הכוס. דכיון שמצפה לכוס שיבדיל עליו, לא תיקנו תשלומין לדבר שיש לו תקנה{יט}:

[ט] טעה בראש־חדש במנחה, ולא אמר יעלה־ויבא, ולמחר אינו ראש־חדש, אם־כן אף אם יתפלל ערבית שתים, לא ירויח, שהרי אינו יכול לומר עוד יעלה ויבא. ובלא יעלה ויבא, הרי כבר התפלל. על־כן יתפלל אותה בתורת נדבה וא"צ לחדש בה דבר{כ}:

[י] תפילת מוסף אף־על־פי שזמנה כל היום, ואם־כן הויא ערבית תפילה הסמוכה לה, מכל־מקום אין לה תשלומין בלילה. משום דתפילת מוסף לא נתקנה אלא משום ונשלמה פרים שפתינו, וכיון שעבר זמנו בטל קרבנו{כא}:

[יא] מי שהוא צריך להתפלל שחרית שתים, או מנחה שתים, אם הוא שליח־ציבור, יוצא במה שהוא חוזר את התפילה בקול רם{כב}:

[יב] מי שמסופק אם התפלל או לא, חוזר ומתפלל. ומתנה ואומר, אם לא התפללתי, תהיה זו לחובתי. ואם התפללתי, תהיה לנדבה{כג}:

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr