לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
 ספר ש"ע המקוצר / אורח חיים / חול
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

סימן י"ח

הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור

[א] כיון שהשליח־ציבור כבר התפלל בפני עצמו בלחש, ואינו חוזר את התפילה רק בשביל השומעים, לפיכך צריכים שיהיו לכל־הפחות תשעה שומעים ועונים אמן, דאי לאו הכי קרוב שתהיינה ברכותיו לבטלה (מה שאין כן בקדיש שמקילים כשאחד עודנו מתפלל ובשעת הדוחק אפילו ארבעה, כדלעיל סימן י"ג סעיף י"ב). ולכן כשיש מניין מצומצם, צריכין להשגיח שלא יתחיל השליח־ציבור חזרת התפילה, עד שיגמרו כולם את תפילתם, שיוכלו לענות{א}. וטוב שיתנה השליח־ציבור בינו לבין עצמו, שאם לא יענו תשעה אמן אחריו ויכוונו לברכותיו, תהא התפילה ההיא בתורת נדבה{ב}. ונוהגים להמתין עד שיגמור הגדול שבציבור את תפילתו, ואין בזה משום טורח ציבור{ג}:

[ב] אחרי שפסע השליח־ציבור בסיום תפילתו שבלחש, יעמוד במקומו לכל הפחות כשיעור הילוך ארבע אמות, ויחזור למקומו{ד}. ויפתח ויאמר בקול אֲדֹנָי שפתי תפתח וגו', ברוך אתה וכו'{ה}. וכל הקהל יעמדו{ו} וישתקו בשעת החֶזְרה, וישמעו היטב ויכוונו למה שהוא אומר, ויענו אמן, על כל ברכה כראוי{ז} (ויש נוהגים להוסיף ולענות ברוך הוא וברוך שמו, כשמזכיר השליח־ציבור את השם בחתימת הברכה, וכדלעיל סימן ו' סעיף ט"ז). אפילו ללמוד אסור בשעה שהשליח־ציבור חוזר את התפילה, קל־וחומר שיחה בטילה, שהוא חטא גדול מנשוא, וגוערין בו{ח}. ומי שנקל לו, ראוי שיעמוד כאילו הוא בעצמו מתפלל שמונה־עשרה, דהיינו או בעינים עצומות כמנהג האר"י ז"ל, או שיהיה סידור פתוח לפניו לראות מה שאומר השליח־ציבור, ולא יפנה אנה ואנה{ט}. ואם לא כִּוון באיזו ברכה, יכוין בברכות שליח־ציבור ובזה יתוקן מעוותו{י}:

[ג] כשהשליח־ציבור מסיים ברכה אחת, לא יתחיל ברכה שנייה, עד לאחר שענו רוב הציבור אמן. ואם התחיל תכף ברכה אחרת, כגון שסיים מגן אברהם והתחיל מיד אתה גבור, אזי כיון שהתחיל לומר אתה גבור, שוב אינם רשאים לענות אמן. ועונש ביטול אמן אז, חל עליו{יא}:

[ד] יש אומרים שחובה על המתפלל, כשם שפוסע לאחוריו שלש פסיעות שהם זכר לשלושה מילין שרחקו ישראל מהר סיני בשעת מתן תורה, צריך הוא גם־כן לחזור לפניו זכר לאותם שלושה מילין שחזרו ישראל ונתקרבו{יב}. ועיין לעיל סימן ט"ז סעיף כ"ג:

[ה] בקדושה טוב שכל אחד יכוין את רגליו כמו בתפילת הלחש (עיין לעיל סימן ט"ז סעיף ה'). ויענו הקדושה בקול רם באימה וביראה, בנעימה ובדעת נכונה, בשמחת לב שזכו לקדש שמו הגדול כמלאכים{יג}. ובעניית קדוש קדוש וגו' ישאו עיניהם למרום, וטוב שתהיינה סגורות, וירימו גופם ועקיביהם למעלה, וישענו על ראשי אצבעותיהם, בכל פעם שאומרים קדוש{יד}. ובעניית ברוך כבוד וגו' מנהג הבלדי ורבים מן השאמי לכרוע (כמו הכריעות שבתפילה) ולזקוף בשם. וזה לשון ספר היכלות דר' ישמעאל, ברוכים אתם לה' שמים וארץ ויורדי מרכבה אם תאמרו ותגידו לבני מה שאני עושה בתפילת שחרית ומנחה בשעה שאומרים לפני קדוש קדוש קדוש י"י צבאות וכו', ולמדו אותם שישאו עיניהם למרום וירימו עקיביהם עם גופם בעת שמקדשין אותי. כי אין לי הנאה בעולמי כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיני, ועיני נשואות בעיניהם. באותה שעה אני אוחז בכסא כבודי בדמות יעקב ומחבקה ומנשקה, ומזכיר גלותם וממהר גאולתם כולם ע"כ{טו}:

[ו] מנהגינו שהשליח־ציבור פותח לעולם בנוסח הקדושה, נקדישך ונעריצך וכו'{טז}, חוץ מבתפילות המוספין שפותח כתר יתנו לך וכו' וכן בנעילה דיום הכיפורים. והציבור שותקים ומכוונים למה שהוא אומר, עד שהוא מגיע לִוְקרא זה אל זה ואמר, כולם עונים וגם הוא אומר עמהם יחד, קדוש קדוש וכו' ככתוב בסידורים. ושם תמצא כל חילוקי הנוסחאות, כי אין כאן המקום לפרטם. ואין השליח־ציבור מגביה את קולו בעת שהם עונים קדוש וברוך וימלוך, וקל וחומר שאינו אומרם אחר־כך בפני עצמו{יז}:

[ז] כשיגיע שליח־ציבור למודים, ישתחוו כל הקהל כמו השליח־ציבור (ויש אומרים שהקהל ירכינו את ראשם בלבד, וכן עיקר) ויאמרו מודים דרבנן בלחש, ויזקפו בשם, וישארו בזקיפה עד הסיום שהוא על שאנו מודים לך (ויש מוסיפים ברוך אל ההודאות){יח}. ומי שעומד בתפילת שמונה־עשרה ושומע שהשליח־ציבור הגיע למודים, אם הוא באמצע ברכה, ישחה גם־כן. אבל אם עומד בתחילת ברכה, או בסוף ברכה, לא ישתחוה, מפני שאסור להוסיף השתחויות בתחילת ברכה או בסופה, יותר על אותן שאמרו רבותינו ז"ל, שהן הנזכרות לעיל סימן ט"ז סעיף כ"א{יט}:

[ח] קודם שיאמר השליח־ציבור ברכת שים שלום, נושאים הכהנים כפיהם, כמו שיתבאר בס"ד לקמן סימן כ'. וכשמסיים התפילה בברכת המברך את עמו ישראל בשלום, עונה גם הוא אמן (עיין לעיל סימן ו' סעיף י"ד). והמנהג שאינו אומר פסוק יהיו לרצון וגו' לא בלחש ולא בקול{כ}, ויש מהשאמי שנוהגים שאומרו בקול{כא}. ואינו פוסע שלש פסיעות{כב}:

[ט] בתענית ציבור ויש בבית־הכנסת עשרה שמתענים עד סוף היום, אומר שליח־ציבור בשחרית ובמנחה עננו קודם רפאנו{כג}. וחותם ברוך אתה ה' העונה (לעמו ישראל{כד}) בעת צרה{כה}. ואם טעה ולא אֲמָרוֹ, אם נזכר קודם שאמר את השם בחתימת הברכה רופא חולי, חוזר ואומר עננו ורפאנו{כו}. אבל אם לא נזכר עד לאחר שאמר את השם, גומר הברכה רופא חולי עמו ישראל, שאם יחזור תהיה ברכה לבטלה, ויאמר עננו בתוך ברכת שמע קולינו, ויחתום שומע התפילה כמו יחיד. ואם שְׁכָחוֹ גם שם, יאמרנו לאחר סיום התפילה בלא חתימה{כז}:

[י] אין שליח־ציבור אומר תפילת שמונה־עשרה בקול (עיין לקמן סימן נ' סעיף ט'), אלא אם־כן יש לכל־הפחות ששה אנשים, שהם רוב מניין, שמתפללים עתה. ואם לאו, אינו אומר בקול רק עד האל הקדוש, ובתוספת הקדושה, וגומר בלחש{כח}:

[יא] כל מקום שהיחיד אם טעה חוזר ומתפלל (כגון הנזכר לעיל סימן י"ז), כמו כן שליח־ציבור בחזרת התפילה, אם טעה חוזר ומתפלל. [ואפילו בעשרת ימי תשובה אם טעה ולא אמר המלך הקדוש, חוזר לראש ואומרים שוב קדושה, כדלקמן סימן ק"י סעיף א']. חוץ משחרית של ראש־חדש, וכן של חול־המועד, שאם שכח ולא אמר יעלה ויבא, ולא נזכר עד שהשלים תפילתו, אין מחזירין אותו. כי משום טורח הציבור כדי שלא יתבטלו ממלאכתם, סמכינן על מה שיזכיר בתפילת המוסף{כט}. אבל אם נזכר קודם שהשלים תפילתו, חוזר לרצה ואין בזה משוֹם טורח ציבור{ל}:

[יב] חייב אדם לומר קדושה עם הציבור, וכן לענות אמן יהא שמיה רבא וכו' על קדיש שאומר שליח־ציבור, וכן במודים חייב הוא לשחות עם הציבור. הלכך אם נתאחר לבא לבית הכנסת, באופן שאינו יכול להתפלל עם הציבור, והוא מוכרח להתפלל ביחידות, אם אין השעה עוברת, צריך להשגיח שלא יתפלל שמונה־עשרה, בשעה שיפסיד מלענות אחד מדברים אלו, אלא ימתין עד שיענה, ואחר־כך יתפלל שמונה־עשרה{לא}. אבל לא ימתין בין גאל ישראל לתפילת שמונה־עשרה, שהרי צריך להסמיך גאולה לתפילה, ואסור להפסיק ביניהם, אלא ימתין קודם, כנזכר לעיל סימן ט"ז סעיף ב'{לב}:

[יג] יחיד העומד בתפילת שמונה־עשרה, וכשהוא מסיים מחיה המתים, אומרים הציבור קדושת ובא לציון, או קדושת יוצר, לא יענה עמהם קדוש, לפי שאין הקדושות שוות. אבל אם הציבור אומרים קדושת מוסף, והוא מתפלל שחרית, יש אומרים שיענה עמהם קדוש וכו', וכן בהיפך, דקדושת שחרית וקדושת מוסף שוות הן{לג}:

 

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr