לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
  חדשות /
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

[א] לאחר חזרת הש"צ שמונה־עשרה, בבלדי תכף ומיד נופלים על פניהם, שלא להפסיק בין שמונה־עשרה לתחנון. ובשאמי אומרים וידוי וי"ג מדות קודם הנפילה. ובבלדי אין אומרים וידוי וי"ג מידות רק בשני וחמישי אחרי הנפילה, לפני תיקון והוא רחום, וכן בתעניות באמצע הסליחות{א}. ויש נוהגים ליפול אחרי תיקון והוא רחום, ובפרט השאמי{ב}:

[ב] אסור להפסיק בשיחה ובדברים אחרים שאינם של תפילה, בין התפילה לנפילה{ג}:

[ג] מנהגינו שנפילת פנים לעולם היא בנטיית הגוף מעין רביצה לצד שמאל (ממש) נגד הזרוע, בין בשחרית בין במנחה{ד}. והמנהג ג"כ לכסות אז את הפנים בטלית, כדי שיכוין בה ביותר ולא יסיח דעתו. וכדי להראות שמסכים במחשבתו שאין בידו לעשות שום דבר אם לא יסכים הקב"ה. ואם אין לו טלית, יכסה בבגד וכיוצא בזה{ה}:

[ד] נפילת אפים צריך להיות מִיּוֹשֵב דווקא, לפי דעת חכמי הקבלה. אך בשעת הדוחק, יוכל להיות גם מֵעוֹמֵד{ו}:

[ה] כל אחד אומר לעצמו נוסח הנפילה בלחש, אלא שבשאמי אומרים אז מזמור לדוד אליך י"י נפשי אשא וגו' ובבלדי לפניך אני כורע ומשתחוה וכו'{ז}. וכשמסיימים זוקפים ראשיהם ואומרים יחד, אבינו מלכנו אבינו אתה וכו' ואנחנו לא נדע מה נעשה וכו' והכל מיושב{ח}:

[ו] נופלין על פניהם אפילו במקום שאין שם ספר־תורה, ואפילו בינו לבין עצמו{ט}:

[ז] כשמתפללין בבית האבל (וי"א דהוא הדין בבית המת אף־על־פי שאין שם אבל) נוהגין שאין נופלין על פניהם כל ז' ימי האבילות. ואפילו בשוב המנחמים לביתם, אינם נופלים. ואם בא האבל לבית־הכנסת, אין הציבור נגררין אחריו, אלא שהאבל עצמו אינו נופל על פניו{י}:

[ח] וכן נוהגין שאין נופלין על פניהם בבית־הכנסת שיש שם מילה, או שאבי־הבן או הסנדק או המוהל מתפללים שם, אף שהמילה תהא בבית אחר. ואם מתפללין מנחה בבית התינוק קודם סעודת הברית, גם־כן אין נופלין ע"פ. אבל אם מתפללים לאחר ברכת־המזון, נופלים{יא}. אך אבי־הבן והסנדק והמוהל, לא יפלו אף לאחר ברכת־המזון, משום דיום־טוב שלהם הוא{יב}:

[ט] גם בבית־הכנסת שיש שם חתן [או בבית החתן, לפי מנהג תימן שהיו מתפללים שם], כל שבעת ימי המשתה שלו נוהגין שלא ליפול, אם החתן הוא בחור או הכלה בתולה. אבל אלמוֹן או גרוש שנשאו אלמנה או גרושה, דוקא תוך שלשה ימים לנישואין. וערב החופה נופלין על פניהם, שעדיין לא נקרא חתן עד שיכנס לחופה{יג}:

[י] כשנמצא בבית הכנסת חתן־בר־מצוה{יד} שמלאו לו באותו היום י"ג שנים ויום אחד, אעפ"כ צריכים לומר נפילת פנים{טו}:

[יא] וכן נוהגין שאין נופלין על פניהם במנחת ערבי־שבתות וימים־טובים, ולא בראש־חדש, ולא בחמשה עשר באב, ולא בחמשה עשר בשבט, ולא בשמונת ימי חנוכה, ולא בפורים־גדול ב' ימים, ולא בפורים־קטן ב' ימים, ולא בי"ד באייר, ולא בל"ג בעומר, ולא בכל חדש ניסן, (ולעניין תשעה באב, עיין לקמן סימן ק"ד סעיף ב'), ולא בערב ראש השנה (ובאשמורות נופלים), ולא בערב כפורים (גם באשמורות), (ולעניין יוהכ"פ, עיין לקמן סימן קי"ד סעיף ז'), ולא ממחרת יום הכפורים עד סוף תשרִי, ולא מראש־חדש סיון עד י"ב בו, ועד בַּכְּלל. ובכל אלו אין נופלין גם במנחה שלפניהם. חוץ מערב ראש־השנה וערב יום־הכפורים שנופלים במנחה שלפניהם{טז}:

[יב] הוידוי צריך לאמרו בעמידה{יז} ובכפיפת קומה{יח}. הש"צ בקול רם, והקהל עמו בלחש{יט}. אבל אל מלך וי"ג מדות, מנהגינו שהציבור אומרים אותם מיושב{כ} (רק שאחרי הוידוי אומרים אותם מעומד, מפני שעומדים כבר בלאו־הכי מהוידוי שלפניהם, וממשיכים לעמוד אחריהם באמירת תיקון והוא רחום). ויש מהשאמי שעומדים תמיד{כא}. וסדר אמירת י"ג מדות, הש"צ אומר לבדו{כב} ויעבור י"י על פניו ויקרא, ואז הציבור אומרים יחד י"י י"י אל רחום וגו' ונקה. ואומר הש"צ וסלחת וגו'. ויש שנהגו אחר הוידוי לומר י"ג מדות שנים מקרא ואחד תרגום בסדר זה, הש"צ אומר ויעבור וגו' והציבור אומרים י"י י"י וגו' כנזכר. ושוב חוזר הש"צ ויעבור, והם אומרים י"י י"י כנז'. ואח"כ אומר הש"צ ואעבר י"י שכינתיה על אפוהי וקרא. ואומרים הציבור י"י י"י אלהא רחמנא וחנּנא וכו' סָלַח. והש"צ אומר וסלחת וגו'{כג}:

[יג] בשני ובחמישי לפי שהם ימי רצון, כי בארבעים יום של קבלת לוחות שניות, עלה משה רבינו ביום ה', וירד ביום ב', לכן מרבים בהם תחנונים. ואומרים תיקון והוא רחום וכו' מעומד, וצריך לאמרו בכוונה ובמתינות, דרך תחנונים. ובכל המקומות ובכל הימים שאין נופלין על פניהם (הנז"ל מסעיף ז' עד סעיף י"א) אין אומרים אותו, ולא את הוידוי ושאר התחנונים{כד}:

[יד] והוא רחום, מנהגינו שהש"צ אומרו בקול רם, והקהל עמו בלחש. ומי שאינו אומרו מעומד, עובר על התקנה ונקרא פורץ גדר{כה}. ויש אומרים שאם לא אמרו כלל, הוא שנקרא פורץ גדר. ומכל מקום במקומות שנוהגים לדלג ולהתחיל מן הפותח יד בתשובה וכו' משום שטרודים לילך למלאכתם, א"צ למחות בהם, אעפ"י שנכון מאד שישתדלו לאמרו להתחנן נגד פני עליון ויאמר לצרותינו די{כו}. וראוי ללמדם דעדיף שידלגו פסקת אל תעש עמנו כלה, והתחינה דשני וחמישי ואל תקצוף, ויאמרו תיקון והוא רחום שהוא העיקר{כז}:

[טו] לאחר מכן אומר ש"צ חצי קדיש. ובשני ובחמישי אומר אח"כ החזן, אל ארך אפים וכו' מעומד{כח}, בפתח ההיכל. ובכל יום ובכל מקום שאין בו נפילת פנים, אומר תמורתו יהי י"י אלהינו עמנו וגו'{כט}:

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    



פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr