לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
  חדשות /
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

[א] אומרים כל הקהל יחדיו מיושב, והוא רחום וגו' י"י הושיעה וגו' אשרי וגו' ותהילה לדוד וגו', וצריכין לכוון בו היטב, ובפרט בפסוק פותח את ידיך וגו' יכוין את לבו מאד{א} כדלעיל סימן י"ב סעיף ב'. ואחר־כך אומרים למנצח יענך י"י ביום צרה. ובכל יום ובכל מקום שאין נופלים בו על פניהם (כדלעיל סימן כ"א מסעיף ז' עד סעיף י"א), מנהגינו שגם למנצח אין אומרים{ב}:

[ב] אחר־כך עומד שליח־ציבור במקומו{ג} ואומר ובא לציון וסדר הקדושה עם תרגומה. (והוא הנקרא סדר היום, מפני שאומרים אותו בכל יום, בין בחול בין בשבת ויום טוב, אלא שבשבת ויום טוב אין אומרים אותו בשחרית אלא במנחה{ד}). וצריך לאמרה בכוונה ובשמחה. ואסור לאדם לצאת מבית־הכנסת קודם קדושה זו, כי הוא דבר שהעולם מתקיים עליו, כמו שאמרו חז"ל{ה} אַֽמַ–אי קאי עלמא, אַֽקדושה דסדרא, ואַֽאָמן יהא שמיה רבא דאגדתא{ו}. ואם בא לבית־הכנסת בשעה שהציבור אומרים קדושה זו, יאמרנה עמהם אף קודם תפילתו. והוא הדין שיכול לאמרה קודם שני הפסוקים דהיינו ובא לציון וגו' ואני זאת בריתי וגו', ואחר־כך יאמר פסוקים אלו. וכל שכן שיכול לדלג אשרי ולמנצח כדי שיאמר קדושה זו עם הציבור, ואחר־כך יאמר מה שדילג{ז}:

[ג] וזהו אופן אמירת סדר היום לפי מנהגינו. השליח־ציבור פותח ואומר ובא לציון גואל וגו' עד וקרא זה אל זה ואמר, ואז עונים כל הקהל יחדיו והשליח־ציבור עמהם, קדוש קדוש וגו'{ח}. ואומר{ט}, ומקבלין דין מדין וגו' עד קול רעש גדול, ואז אומרים יחדיו הם והוא, ברוך כבוד וגו'. ואומר ונטלתני וגו' ולעלמי עלמיא. ואחר־כך אומרים כולם יחדיו התחנונים שאחרי כן, שהם י"י אלהי אברהם וגו' ברוך אלהינו וכו'. ובשאמי אומר השליח־ציבור אחר זה קדיש תתקבל, ואחר־כך אומרים כל הקהל, תפילה לדוד הטה י"י אזנך (ובכל יום ובכל מקום שאין נופלין בו על פניהם, מדלגים אותו{י}), בית יעקב וגו' שיר המעלות לדוד לולי י"י וגו' ושיר של יום, הושיענו וגו' והשליח־ציבור אומר קדיש יהא שלמא, ואחר־כך אומרים קוה וגו' אין כאלהינו ופיטום הקטורת. ובבלדי אינו אומר קדיש תתקבל אחרי ובא לציון, רק אחר־כך קודם פיטום הקטורת. ותפילה לדוד ובית יעקב ושיר המעלות והושיענו וקדיש יהא שלמא, אין אומרים כלל{יא}. אלא אחרי ובא לציון מסמיכים שיר של יום, ואחריו לדוד אליך י"י נפשי אשא (שבשאמי אומרים אותו לנפילת פנים, כדלעיל סימן כ"א סעיף ה'. אבל בבלדי אומרים אותו כאן, ואפילו בכל יום ובכל מקום שאין נופלים בו על פניהם) אמר ר' אלעזר וכו' אין כאלהינו, ומוסיפים פסוקים אך צדיקים וגו' ויבטחו בך וגו' כי כל העמים וגו', וכאן עומד השליח־ציבור ואומר קדיש תתקבל, ואחר־כך אומרים פיטום הקטורת{יב}:

[ד] אם יש יתום תוך שנתו על אביו ועל אמו, נוהגים שהוא אומר ובא לציון (כדלקמן סימן כ"ה סעיף ח'), מכל מקום קדיש תתקבל חוזר לשליח־ציבור שהתפלל מקודם{יג}. ובשאמי בשני וחמישי לפי שהספר־תורה עודנו על התיבה (כדלעיל סימן כ"ב סעיף ל"ו) נוהגים שהחזן העומד אצל הספר תורה הוא האומר ובא לציון, ולא השליח־ציבור, ורק הקדיש חוזר אחר־כך לשליח־ציבור{יד}:

[ה] טעם שנהגו לומר שיר של יום, הוא זכר למקדש, שכן הלויים היו אומרים אותו על הקרבנות. ומכל מקום אין מנהגינו להקדים ולומר נוסח השיר שהיו הלויים וכו' בין בשאמי בין בבלדי{טו}. ועוד יש טעם אחר לאמירתו, כדי שלא יתחלפו הימים וישכחו איזה יום ראשון ואיזה יום שני וכן כולם, לפיכך עשו לכל יום מזמור כדי לעשות להם סימנים{טז}:

[ו] עניין פיטום הקטורת, סודו רם ונישא. ונוהגים לאמרו בנחת בניגון משנה, כדי שלא לבוא לידי דילוג או הבלעת תיבה. ופסוקי פיטום הקטורת, ראוי לאמרם בטעמיהם שבתורה{יז}. ואחר־כך אומרים תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'. ויש נוהגים שהרב קורא עתה לפני הציבור שתים שלוש הלכות כגון מפסקי מרן השלחן ערוך או מחיבור רבינו הרמב"ם, בעבור אותם הממהרים לצאת למלאכתם תכף אחר השלמת התפילה, שבזה יהיה להם בטחון בחלק לעולם הבא{יח}. וכשמסיימים אומרים ר' חנניא בן עקשיא וכו', ועומד השליח־ציבור לומר קדיש דרבנן (ואם יש יתום תוך שנתו, הוא אומרו, כדלקמן סימן כ"ה סעיף ז'), ובבלדי מוסיף בתחילתו דעתיד לחדתא עלמא{יט} (כדלקמן סימן כ"ה סעיף ג'). ואחר־כך כורע ואומר ברכו וכו', ועונים הציבור והוא עמהם (כפי מנהג הבלדי, עיין לעיל סימן י"ג סעיף י"ג) ברוך י"י המבורך וכו' ועומדים לומר עלינו לשבח{כ}, השליח־ציבור בקול רם והמדקדקים אומרים עמו בלחש{כא}. וצריך לאמרו בכוונה גדולה ויש בו כמה סודות ורמזים. ובאמירת ואנחנו משתחוים, כורעים כמו בתפילה (כנזכר לעיל סימן ט"ז סעיף כ"א). ואין אומרים אחריו קדיש בבלדי, ובשאמי אומרים אחריו קדיש יהא שלמא{כב}:

[ז] מנהגינו לומר ברכו קודם עלינו לשבח שחרית וערבית, גם בשני וחמישי, וכן בשאר כל הימים שיש בהם קריאת התורה, חוץ משבת ויום טוב שחרית שאין אומרים אותו{כג}:

[ח] ישהה מעט קודם שיצא מבית הכנסת. וטוב לומר שלושה פסוקים אלו, אל תירא מפחד פתאום וגו'{כד} עוצו עצה וגו'{כה} ועד זקנה אני הוא וגו'{כו} שסודם רם ונישא{כז}. ובהליכתו לצאת, יצדד פניו. וכשמגיע לפתח, יחזיר פניו להיכל וישתחוה למולו ויצא, כתלמיד הנפטר מרבו. וכן היורד מן התיבה, לא יהיו אחוריו לארון הקודש{כח}. וכשיצא יאמר פסוק{כט} י"י נְחֵני בצדקתֶך למען שוררי, הישַר לפני דרכך{ל}, ופסוקים כיוצא בו לבקש מה' יתעלה שידריך אותו בדרך ישר לא יכשל בה{לא}:

[ט] כשיוצא מבית־הכנסת, אסור לרוץ או לפסוע פסיעה גסה, לפי שמראה עצמו שעיכוב בית־הכנסת דומה עליו למשא{לב}. במה דברים אמורים, כשהולך לעסקיו. אבל אם הולך מבית־הכנסת לבית־המדרש, או אם צריך מיד לחזור לבית־ הכנסת, אדרבה מצוה לרוץ{לג}. ומה־טוב לקבוע לימוד בבית הכנסת תכף, וכדלהלן בחלק יורה־דעה הלכות תלמוד תורה סימן קס"ד סעיף ד' וסעיף ו':

 

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr