לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
 ספר ש"ע המקוצר / אורח חיים / חול
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

[א] על היין מברכין בורא פרי הגפן, ולאחריו על הגפן וכו'. ואין חילוק ביין אפילו הוא עדיין תוסס, ואפילו זב מעצמו ואפילו יין מבושל או קונדיטון, דהיינו שנתנו לתוכו דבש ובשמים{א}, או לענה שהוא מר{ב}, אפילו ריחו כחומץ, כיון שיש לו טעם יין, הוי יין לעניין ברכה. אבל אם נתחמץ באופן שיש בני אדם שנמנעים לשתותו מפני חמיצותו, יש ספק בברכתו (ואף שיכול לברך בתחילתו שהכל, עדיין יש ספק בברכה אחרונה) ולכן אין לשתותו אלא אם־כן יברך תחילה על יין טוב{ג}:

[ב] בורא פרי הגפן, מנהגינו לומר הפ"א רפויה מפני שמסמיכין אותה לאל"ף{ד}. וכן בורא פ–רי העץ, בורא פ–רי האדמה. והגימ"ל דהגפן בקמץ, מפני שהיא סוף העניין{ה}:

[ג] יין מעורב במים או בשאר משקים, אם אין ביין אלא אחד מששה חלקים שבמים ודאי בטל היין ואינו רק כמים. ואם יש בו יין יותר מששית, אם דרך אנשי המדינה למזוג אותו כל־כך כמו בזמנינו כאן, רבים סוברים שמברכים עליו בורא פרי הגפן ולאחריו על הגפן. ואם לאו, בטלה דעתו{ו}. וירא שמים יצא מהספק ולא יקדש עליו, ולא יברך עליו בורא פרי הגפן אלא שהכל. וגם לא ישתה רביעית בבת אחת, כדי שלא יכנס לספק בברכת מעין שלוש. עד שיהא בו לכל הפחות חצי יין נגד חצי מים, או מעט יותר{ז}:

[ד] יין, פוטר כל מיני משקין, כי הוא ראש ועיקר לכל המשקין. הן מברכה ראשונה והן מברכה אחרונה. ודוקא אם המשקין היו עומדין לפניו בשעה שבירך על היין, או שהיה על־כל־פנים בדעתו לשתות אותן משקים{ח}. ואפילו לא שתה מלוא לוגמיו מן היין אלא מעט, פוטר שאר משקין מברכה ראשונה{ט}:

[ה] מקומות שדרכם להביא למסובין בסעודות גדולות, קפה אחר כוס של ברכת־המזון, אין לברך עליו, כי נפטר ע"י ברכת היין כאילו כיוונו דעתם עליו. ודוקא אותם שטעמו מהכוס של ברכת־המזון. וטוב להרהר הברכה בליבו כדי לצאת מן הספק{י}:

[ו] ויין של קידוש, כל שכן שפוטר את כל המשקין הבאים אחריו, שכיון שבא לצורך הסעודה הוי התחלת סעודה, ואפילו דעתו שלא לשתות ממנו עוד אחרי הקידוש. ונפקא מינה במה שסילק עצמו מלשתות יין, שאם ירצה אח"כ לשתות יין צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן מדין נמלך, אעפ"י שעדיין שאר המשקין לפניו. שכיון שברכתם שהכל, אינו פוטר את היין אעפ"י שמכח ברכת היין הוא בא{יא}:

[ז] על היין שבתוך הסעודה, כל אחד ואחד מברך בורא פרי הגפן לעצמו אפילו היסבו יחד, דחיישינן כשיענו אמן שמא יקדימו קנה לושט ויבואו לידי סכנה{יב}:

[ח] שתו מיין אחד, בין בתוך הסעודה בין שלא בתוך הסעודה, והביאו להם יין אחר, אינו מברך עליו בורא פרי הגפן, כיון שלא נמלך ולא הסיח דעתו מיין, אבל מברך עליו בא"י אמ"ה הטוב והמטיב. מפני שכשמשנים היין, בודאי הוא מפני ריבוי שמחה, וכדי שלא ימשך אחר היין הרבה, מברך הטוב והמטיב שתיקנו ביבנה בברכת־המזון על הרוגי בֵּיתֵּר, ויזכור יום המיתה{יג}. וכן אם הביאו להם עוד יין שלישי, מברכים גם כן עליו הטוב והמטיב, וכן על הרבה{יד}:

[ט] ואם הוא נמלך ממש באופן שצריך לברך שנית בורא פרי הגפן (עיין לקמן סימן מ"ג), לא יברך תחילה הטוב והמטיב אלא רק בורא פרי הגפן{טו}:

[י] הא דמברכין הטוב והמטיב, דוקא בסתם, שאינו ידוע שהשני גרוע מן הראשון, אף־על־פי שאינו ידוע אם הוא משובח מן הראשון. אבל אם ידוע שהוא גרוע מן הראשון, אין מברכין עליו. אך כשהוא בריא לגוף יותר מן הראשון, אף־על־פי שהוא גרוע קצת בטעם, מברכין עליו הטוב והמטיב{טז}:

[יא] אפילו היה להם מתחילה שני יינות, אלא שלא היו לפניו יחד כשבירך בורא פרי הגפן, מברך על השני המשובח הטוב והמטיב. אבל אם היו שניהם לפניו על השלחן, אינו מברך הטוב והמטיב, אלא בורא פרי הגפן מברך על המשובח לפטור גם את הגרוע{יז}:

[יב] אין מברכין הטוב והמטיב, אלא אם יש עוד מן היין הראשון ורוצים לשתות את השני משום שנוי יין. אבל אם מחמת שהיין הראשון כלה מביאין את השני, אין מברכין עליו{יח}:

[יג] אין מברכין הטוב והמטיב אלא כשיש אחר עמו שהוא שותה גם־כן משני היינות, דהכי משמע הטוב לו והמטיב לחבירו. והוא הדין אם אשתו ובניו עמו. אבל אם הוא יחידי, אינו מברך עליו{יט}:

[יד] האורח שמיסב אצל בעל הבית, אם בעל־הבית נותן את הקנקן על השלחן שישתה מי שירצה כמו שעושין בסעודות גדולות, אם כן היין הוא כמו בשותפות ומברכין הטוב והמטיב. אבל אם בעל־הבית נותן לכל אחד כוסו, יש אומרים שאין מברכין הטוב והמטיב כיון שאין להם שותפות ביין, ואפילו בעל־הבית אינו מברך{כ}:

[טו] כשהם בתוך הסעודה, אין אחד יכול לברך להוציא את כולם, אלא כל אחד מברך לעצמו הטוב והמטיב, מטעם הנזכר לעיל סעיף ז'{כא}:

[טז] אם מברך ברכת־המזון על כוס יין אחר, אינו צריך לברך עליו הטוב והמטיב, שהוא יוצא ידי־חובתו במה שאמר בברכת־המזון הטוב והמטיב{כב}:

[יז] אין להקיש כוסות יין (והוא הדין שאר משקין) זה בזה כשמברכים "לחיים", כי הוא מנהג גויים, ולא כאלה חלק יעקב{כג}:

 

 

 

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr