לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
  חדשות /
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'ז

[א] על פירות הגדלים באילן, מברכין בורא פרי העץ{א}, ועל פירות הגדלים באדמה והם כל מיני ירקות וקטניות ועשבים, מברכין בורא פרי האדמה. ולא נקרא אילן, אלא זה שהענפים שלו נשארים גם בחורף, ומוציא אחר־כך עלים מן הענפים, ואפילו הם דקים כגבעולי פשתן. אבל אם הענפים כָּלים לִגְמַרֵי בחורף, ואינו נשאר רק השורש (כגון בננות), לא נקרא אילן, ומברכין על הפירות בורא פרי האדמה{ב}:

[ב] על דבר שאין גידולו מן הארץ, כמו בשר, דגים, חגבים, חלב וגבינה{ג}, וכן על כל מיני משקים חוץ מן היין ושמן זית, מברכין שהכל נהיה בדברו{ד}. ותיבת נהיה מנהגינו לומר היו"ד בקמץ, לשון עבר, ולא בסגול{ה}:

[ג] החַרובים, אעפ"י שמחריבים ומקלקלים את השיניים (עיין לקמן סימן מ' סעיף ז' לגבי שמן־זית), ברכתן בורא פרי העץ, כיון שהן מתוקים{ו}:

[ד] כמהין ופטריות, אף־על־פי שהן גדלין מלחלוחית הארץ, יניקתן אינה מן הארץ אלא מן האַוֵּיר, ולכן אינן נקראין פרי האדמה, ומברכין עליהן שהכל{ז}:

[ה] אין מברכין בורא פרי העץ, או בורא פרי האדמה, אלא על דבר שהוא טוב לאכלו חי, וגם הדרך הוא לאכלו חי. אבל אם אין הדרך לאכלו חי אלא מבושל, אף־על־פי שהוא טוב למאכל גם כשהוא חי, מכל־מקום אינו חשוב כל־כך, ואין מברכין עליו ברכתו אלא כשאוכלו מבושל. אבל אם אוכלו חי, אינו מברך עליו אלא שהכל. וכבוש, הרי הוא כמבושל. ולכן על זית כבוש, מברכין בורא פרי העץ, אם אוכלין אותו שלא בתוך הסעודה (עיין לעיל סימן ל"א סעיף ג'). וכן מָלִיחַ הרי הוא כמבושל לעניין זה{ח}:

[ו] על הצנון מברכין בורא פרי האדמה{ט}. וכן על שומים ובצלים כשהן רכין, דרכן לאכלן חיין, אף־על־פי שעל הרוב אין אוכלין אותם רק עם פת, מכל־מקום גם אם אוכלם בלא פת, מברכין עליהם בורא פרי האדמה. אבל אם הזקינו שהם חריפים מאד ואין דרכן לאכלן חיין, מי שאוכלם חיין מברך עליהם שהכל{י}:

[ז] דברים שהם טובים יותר כשהם חיין מכשהם מבושלים, שהבישול מגרע אותן, אין מברכין עליהן כשהם מבושלים אלא שהכל. ואף על פי שבישלם עם בשר ועל ידי הבשר נשתבחו, מכל מקום אז הבשר הוא העיקר ואין מברכין עליהם אלא שהכל. אבל אם בישלן באופן שהן העיקר ומכל מקום נשתבחו, כגון שטיגנם בשׁוֹמֶן או בדבש וכיוצא בו, מברכין עליהם הברכה הראויה להם, דמה לי אם נתבשלו במים או בשומן ודבש{יא}:

[ח] מיני פירות הגרועים, הגדלים על אטדים וקוצים או בשאר אילנות שיצאו מאליהם ולא נטעי להו אִנַּשֵׁי, כמו תפוחי יער וכדומה, שכשהם חיין אינם ראוין לאכילה, אף על פי שבישלם או טיגנם בדבש וסוכר והם ראויין לאכילה, אין מברכין עליהם אלא שהכל{יב}:

[ט] עשבים הגדלים מאליהם בלא זריעה, אף־על־פי שהם ראויין לאכלן חיין, ואפילו בישלם והוא מאכל חשוב, מכל מקום כיון שאין זורעין אותם אינם חשובים פרי ומברכין עליהן שהכל. אבל חַסָא וכדומה שנזרע, מברכין עליו בורא פרי האדמה. וגם בעשבים הגדלים מאליהם, אם יש בהם פירות חשובים כגון תות־יער ופטל מברכין עליהם בורא פרי האדמה{יג}:

[י] גרעינים של פירות, אם החיך נהנה מהם, מברך עליהם שהכל. ואם בירך בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, יצא. ואם אוכל הגרעין אחר הפרי נפטר בברכת הפרי כי הוא טפל אליו. אבל גרעינים המרים, אינם נחשבים כלל, ואם אוכלם כך אינו מברך עליהם כלל, ואם מִתְּקָן על ידי האוּר וכדומה, מברך עליהם שהכל{יד}:

[יא] שקדים המרים, כשהם קטנים שאז עיקר אכילתן היא הקליפה שאינה מרה, ועל דעת כן נוטעין אותן, מברך עליהם בורא פרי העץ. וכשהם גדולים שאז עיקר האכילה הוא מה שבפנים והוא מר, אם אוכלן כך אינו מברך כלל. אבל אם מִתְּקָן על־ידי האור או דבר אחר, כיון דפרי נינהו וגם על דעת כן נוטעין אותן, מברך עליהן בורא פרי העץ{טו}. שקדים המחופין בסוכר אף־על־פי שהסוכר הוא הרוב, מכל מקום מברכין עליהם בורא פרי העץ{טז} וכן כל כיוצא בזה:

[יב] פירות שלא נגמר בישולן על האילן, אפילו בישלם או טיגנן בדבש וכדומה, כמו שהוא הדרך לטגן פירות שלא נגמרו בדבש או סוכר, מברך עליהן שהכל{יז}. אך על אתרוג מטוגן בדבש או בסוכר, מברך בורא פרי העץ{יח}:

[יג] נובלות, והן פירות שנשרפו מן החום ונבלו, ונפלו מן האילן קודם שנתבשלו, כיון שהוא דבר שנתקלקל, אין מברכין עליו רק שהכל. וכן פת שנתעפשה ותבשיל שנתקלקל קצת, מברכין עליהן שהכל. אבל אם נתקלקלו לגמרי עד שאינן ראויין לאכילה, אין מברכין עליהן כלל. וכן חומץ גמור (שמבעבע כששופכין אותו על הארץ) אין מברכין עליו כלל, כי הוא מזיק{יט}. ואם עירבוֹ במים עד שראוי לשתיה, מברכין עליו שהכל{כ}. והוא הדין ללימונים חמוצים, ורמונים חמוצים מאד, וכיוצא בהן, שאין מברכין עליהן כלל{כא}:

[יד] ויש מיני פירות שדרכן בכך שאינן מתבשלים לעולם על האילן, אלא לאחר שנוטלין אותן מן האילן מניחין אותן בתוך קש ותבן וכדומה, ועל ידי כך מתבשלים, כגון האגסים הקטנים, כיון שדרכן בכך מברכין עליהן בורא פרי העץ{כב}:

[טו] על פירות של אילני סרק, מברכין שהכל, אפילו אם הם טובים ומתוקים. וכן על פרי "דַּוְם" בלשון ערב (רִימִין בלשון המשנה) צריך לברך שהכל{כג}. ויש נוהגים לברך עליהם בורא פרי העץ. על ה"סברס" יש אומרים לברך בורא פרי העץ, כי עץ הוא, אבל העיקר כהנוהגים לברך בורא פרי האדמה{כד}:

[טז] אורז שנתבשל, בין נתמעכו הגרעינים{כה} בין לא נתמעכו, או שטחנם ועשה מהם פת, מברך עליהם בורא מיני מזונות, מפני שהוא משביע וסועד את הלב. אבל לאחריו בורא נפשות, כיון שאינו מחמשת המינים{כו}:

[יז] על פת העשויה מקָטְנָיוֹת, כגון דוחן או תירס או דורה, אפילו במקומות שדרכם בלחם זה, מברכין עליו שהכל ואחריו בורא נפשות{כז}. בישל קָטְנָיוֹת או קלה אותן, כגון פולים ואפונים ובטנים וכיוצא בהן, מברך בורא פרי האדמה. ויש נוהגים לברך עליהם שהכל, ויש להם על מה שיסמוכו{כח}:

[יח] על הסוכר, מברך שהכל. וכן המוצץ קנים מתוקים או עלי "קַאתּ", שהכל{כט}. וכן קינמון וכיוצא בו שכוססין ובולעין רק את הטעם ופולטין העיקר, מברכין שהכל{ל}:

[יט] כל מה שאמרנו שמברכין עליהם בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, אינו אלא כשניכר במקצת שהוא פרי, כגון עיסת תמרים או תאנים, או תפוחי־אדמה (שקוראים "פִּירֵי"). אבל אם נתרסק באופן שאינו ניכר כלל מה הוא, כגון "פווידלא" בלשון אשכנז (שקורין כאן בזמנינו "ריבה") שמבשלין משזיפים ומשמשים וכיו"ב שנאבדה צורתן לגמרי, וכן תפוחי־עץ מרוסקים, מברכין עליהן שהכל. ובדיעבד אם בירך עליהם ברכה הראויה להם, יצא. ואם רוב דרך אכילת אותם פירות הוא על־ידי ריסוק שמרסקין אותם לגמרי, מברכים עליהם אף לכתחילה ברכה הראויה להם{לא}. ולכן על גרעיני תירס קלויים שמתבקעים ומתנפחים נוהגים לברך ב"פ האדמה, אעפ"י שנשתנית צורתם, כיון שהוא מין מיוחד העשוי לקלייה ואינו המין העשוי לבישול. והמברך עליהן שהכל, הרי זה משובח. וירא שמים יצא ידי שניהם, ויפטרם מברכה ע"י שיקדים לו דבר שברכתו בפה"א וגם דבר שברכתו שהכל{לב}:

[כ] על חטה תפוחה ממותקת בסוכר, מברכים בורא פרי האדמה{לג}. וכן על כדורי "פלאפל" המטוגנים בשמן, כשצורת החומוס ניכרת קצת בתוכם{לד}:

[כא] ירקות שאינם גדלים בקרקע אלא יונקים מן המים, ברכתן שהכל. ואם בירך בורא פרי האדמה, ספק אם יצא, לפיכך יחזור לברך שהכל בהרהור בלב (כדלקמן סימן מ"ב סעיף ט'){לה}:

 

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr