לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
  חדשות /
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

 [א] כשם שאסור לו לאדם ליהנות ממאכל או משקה קודם שיברך, כך אסור לו ליהנות מריח טוב קודם שיברך עליו, שנאמר{א} כל הנשמה תהלל יה. איזהו דבר שהנשמה נִהְנֵית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו, הוי אומר זה הריח. אבל לאחריו אינו צריך לברך, משום דכשמפסיק הריח מחטמו כבר עברה הנאתו, והוי כמו אוכל שנתעכל במעיו{ב}:

[ב] כיצד מברך על הריח הטוב. אם זה שיוצא ממנו הריח, הוא פרי שהוא ראוי לאכילה, בין שהוא פרי העץ בין שהוא פרי האדמה, אף־על־פי שאינו ראוי לאכילה אלא על־ידי תערובות, כגון אגוז "מוסקאט" (פרי שרגילים לאכלו ביובש{ג}), תפוח, לימון ואתרוג (בשאר ימות השנה, חוץ מבסוכות עיין לקמן סימן קי"ח סעיף י"ג), מכל־מקום כיון שעיקרו לאכילה, מברך הנותן ריח טוב בפירות. ודוקא כשנתכוון להריח בו, אבל אם לא נתכוון להריח אלא לאכילה והריח בא לו ממילא, אינו צריך לברך על הריח{ד}. גם המריח בקפה כתוש חם שיש לו ריח טוב, או "נענע" שריחו נודף ונהנה ממנו, מברך הנותן ריח טוב בפירות. ויש אומרים שגם המריח פת חמה יברך הנותן ריח טוב בפת, ויש אומרים שאין לברך על הפת כיון שאין ריחו נודף, לכך יש ליזהר שלא להריח. ואפילו הריח, לא יברך מספק{ה}:

[ג] אם זה שיצא ממנו הריח אינו פרי הראוי לאכילה, והוא עץ או מין עץ, מברך בורא עצי בשמים. ולכן על ההדס (חוץ מהדס של מצוה בסוכות, עיין לקמן סימן קי"ח סעיף י"ג) ועל ורד, ועל הלבונה וכיוצא בהם, מברכין בורא עצי בשמים. דכיון דעיקרן אינו לאכילה אלא להריח, לא הוי פרי. וגם מי־ורד ברכתן עצי{ו}. בין מים הנסחטים מגופן של ורדים, בין המתבשלים או נשרים בהם, ובין היוצאים ע"י שפופרת דרך זִיעה, כולם בורא עצי בשמים. וצריך לברך מיד כששופך מי הורד על ידיו. אבל כשנבלע כבר בגוף, אין לברך עליו, משום דהוה ליה ריח שאין לו עיקר (כדלקמן סעיף י"ד){ז}. על פלפלין ועל זנגביל, יש אומרים דמברכין{ח} ויש אומרים דאין מברכין{ט}, על כן אין להריח בהם:

[ד] על עשב וירק, מברכין בורא עִשְׂבי בשמים. והסימן לידע מה הוא עץ ומה הוא עשב, כל שהגבעול הוא קשה כגבעול של פשתן ומתקיים משנה לשנה, ומוציא עלין, זהו עץ. ואותם שהגבעול לעולם רך, הוי עשבי בשמים{י}:

[ה] אם אינו לא מין עץ ולא מין עשב, כמו ה"מֻּסְךְּ" (שהוא דם צרור בחיה דומה לצבי, ובושם זה נקרא בלשון־הקודש מוֹר), מברך עליו בורא מיני בשמים{יא}:

[ו] על שמן אפרסמון, לחשיבותו שנמצא בארץ ישראל (אף שגדל בחו"ל) קבעו לו ברכה בפני עצמו, בורא שמן ערב{יב}. [ונקרא אפרסמון, על שם שמפרסם עצמו בריחו הטוב, שאין בכל השמנים כמותו{יג}]:

[ז] מין בשמים הידועים אצלינו בשם "רַיְחַאן" (ויש קורין להן "שֻׁקוּר") ברכתן עצי בשמים{יד}. אבל "שְׁדַאבּ" (הנקרא פֵּיגָם בלשון המשנה) ברכתו עשבי, שאעפ"י שאתה רואה שנעשה ממנו עץ עב, מכל־מקום העץ שלו אינו שווה לכלום. וכן הוא מנהגינו{טו}:

[ח] בירך על של עץ עשבי בשמים, וכן להיפך, לא יצא{טז}. אבל אם בירך בורא מיני בשמים על כל המינים, יצא. ולכן בכל דבר שהוא מסופק בברכתו, ואי אפשר לו לברר, מברך עליו בורא מיני בשמים{יז}. ולכן על מין תבלין הידוע בשם צפורן ("זִר" או "קרנפל" בלשון ערבי, ו"נגלך" בלשון אשכנזי) שיש מחלוקת בברכתו, ראוי לברך בורא מיני בשמים{יח}. וכן על קינמון שהוא קליפת־עץ (ונקרא בשם "קִרְפהּ"{יט}). ואם בירך על פרי העץ כגון אתרוג (ועיין לעיל סעיף ב') בורא עצי בשמים, יצא{כ}:

[ט] שמן או יין שבישמו בבשמים, אם בעצי בשמים מברך עצי בשמים, ואם בעשבי בשמים מברך בורא עשבי בשמים, ואם היו בו עצים ועשבים מברך בורא מיני בשמים. וכן בכל מקום שיש ריח מעורב ממינים שונים, מברך בורא מיני בשמים. אם הוציאו את הבשמים מן השמן ומן המים, יש ספק אם מברכין עליהם, כיון שלא נשאר שָׁם העיקר, על כן נכון ליזהר מלהריח בהם{כא}:

[י] היו לפניו פרי המריח, ועצי בשמים, ועשבי בשמים, ומיני בשמים, מברך על כל אחד ברכה הראויה לו{כב}. ויש אומרים לברך תחילה הנותן ריח טוב בפירות ואחר־כך עצי בשמים, ואחר־כך עשבי בשמים, ואח"כ מיני בשמים{כג}, ויש אומרים שאין בבשמים דיני קדימה{כד}:

[יא] מוגמר (שקורין בל"ע בְּכוּר), דהיינו שמשימין בשמים על גחלים שיעלה ריח טוב, מברכין עליו משיעלה העשן קודם שיגיע לו הריח, כמו בכל ברכות הנהנין. אבל לא יברך קודם שעולה העשן, דבעינן ברכה סמוך להנאה. אם המוגמר הוא מין עץ, מברך עצי בשמים. ואם של עשב, עשבי בשמים. ואם של שאר מינים, בורא מיני בשמים{כה}. ודוקא כשמגמר בשביל להריח, אבל מה שמעשנין בשביל לבטל הסרחון, כדרך שנותנים בשמים אצל המתים, אין מברכין עליו כלל אעפ"י שמריחין{כו}. והוא הדין אם לועס "צפורן" להסיר ריח פיו, אינו מברך כלל{כז}:

[יב] וכן כל דבר שאינו עומד להריח, כגון בשמים המונחים בחדר לסחורה ("מחסן"), וכן מוגמר שמגמרין בו את הכלים, שלא נעשה להריח בעצמו רק ליתן ריח בכלים, אין מברכין עליהם אף על פי שהוא מתכוין להריח{כח}:

[יג] הנכנס לתוך חָנות של בשמים ונתכוון להריח, מברך בורא מיני בשמים. כי בשמים שבחנות עומדין להריח, דניחא ליה לבעל החנות שיריחו בני אדם ויקנו. נכנס ויוצא נכנס ויוצא, אם היה דעתו מתחילה לחזור אינו צריך לברך. ואם הסיח דעתו, או שיצא ושהה זמן מרובה, או שנכנס לחנות בשמים אחרת, צריך לברך בכל פעם{כט}:

[יד] ריח שאין לו עיקר, כגון בגדים שהם מגומרים, או שהיו בשמים מונחים בכלי וקלט ריח, וכן הממשמש באתרוגים או בשאר פירות המריחים ונשאר בידו או בבגדו ריח, אין מברכין עליו{ל}:

[טו] אסור להריח בבשמים שעל אשה, ואפילו שעל אשתו כשהיא נדה יש להחמיר, כמו שיתבאר בס"ד להלן בחלק יורה דעה הלכות הרחקות בימי נידותה סימן קנ"ב סעיף ט"ו{לא}. ובהלכות עבודה־זרה סימן קמ"ו סעיף ד' יתבאר שאסור להריח בריח שנעשה לעבודה זרה. וכל שכן שאסור לברך עליהם{לב}:

 

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr