לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
 ספר ש"ע המקוצר / אורח חיים / חול
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

 

[א] ארבעה צריכים להודות, יורדי הים כשיגיעו למחוז חפצם, וכן הולכי מדבריות (והוא־הדין בשאר דרך, שכל הדרכים בחזקת סכנה{א}) כשיגיעו למחוז חפצם. ומי שהיה חולה אפילו שלא היה בו סכנה אלא שהיה מוטל במטה מחמת החולי, ואפילו פחות משלושה ימים{ב}, ונתרפא לגמרי והולך על בריו. (ולאו דוקא שיחזור להיות כבתחילה, אלא כל שאין לחוש שיחזור לחליו מחמת איזו סיבה, זוהי טובה שלימה{ג}). וי"א אפילו שלא היה במטה, אלא רק חש בראשו או בגרונו או במעיו או בעיניו וכיו"ב באופן שנרגש וניכר לרואים שהוא חולה{ד}. ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא (ולא רק על עסקי נפשות, אלא אפילו רק על עסקי ממון, וכ"ה מנהגינו). וסימנֶיךָ, וכל החיי"ם יודוך סלה. ח'בוש, י'סורים, י'ם, מ'דבר{ה}:

[ב] מה מברך, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם הגומל לַחייבים טובות שגמלני (כל{ו}) טוֹב. והשומעים עונים, אמן, (מיו}) שגמלך טוב הוא יגמלך (טובו}) סלה{ז}. ומנהגינו להקדים לפני הברכה שני פסוקים אלו{ח}, יודו לי"י חסדו ונפלאותיו לבני אדם. וירוממוהו בקהל עם, ובמושב זקנים יהללוהו{ט}:

[ג] ולאו דוקא ארבעה אלו, אלא גם מי שהיה בסכנה אחרת וניצל הימנה, כגון שנפל עליו כּוֹתָל, או ניצל מנגיחת שור (וה"ה מפגיעה ברכב נוסע), או שבאו עליו לסטים בדרך ושודדי לילה וניצל מהם וכדומה, נוהגים שמברך הגומל{י}:

[ד] צריך לברך ברכה זאת בפני עשרה (עם בעל הנס{יא}) ושנים מהם יהיו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות, שנאמרח} וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו. ואם אין נמצאים לו תלמידי חכמים, אינו מעכב. ובשעת הברכה ראוי שיעמוד, והשומעים יושבים. ונוהגין לברך כשעולה לתורה לאחר שבירך ברכה אחרונה. ולכתחילה אין לאחרה יותר משלשה ימים, ולכן אם ניצל ביום ב' יברך מיד בלא ספר תורה ולא ימתין עד יום ה'. וכן אם היה אבל שאינו רשאי לעלות לתורה לא ימתין, אלא יברך מיד, אך יברך מעומד בפני עשרה. ובדיעבד אם איחר יותר משלשה ימים יכול לברך בזמן שנזכר{יב}:

[ה] קטן אינו מברך ברכה זו, דלא שייך לומר "לחייבים" מאחר שאינו בר־עונשין{יג}. והנוהגים שגם קטן מברך, יש להם על מה שיסמוכו{יד}. ונשים אינן מברכות ברכה זו (בין כשקמה מחולי, בין אחרי לידה, או ניצלה בנס) מפני הצניעות, שהרי צריך לאמרה בפני עשרה אנשים. ואין לפרוץ גדר ולשנות המנהג בזה וכיוצא בזה{טו}:

[ו] מי שנעשה לו נס, טוב שיפריש לצדקה ממון כפי השגת ידו, ויחלק ללומדי תורה ויאמר, הריני נותן מעות אלו לצדקה, ויהי רצון שיהיה נחשב כאילו הקרבתי תודה. וראוי לו לתקן איזה צרכי רבים בעיר, ובכל שנה ביום הזה יתבודד להודות לה' יתברך שמו ולשמוח ולספר את הנס{טז}:

[ז] הנכנס להקיז דם, וכן האוכל או השותה או העושה איזה דבר לרפואה, יתפלל קודם תפילה קצרה ויאמר, יהי רצון מלפניך י"י אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה, כי רופא של־חנם אתה. ואם דבר זה שהוא אוכל או שותה לרפואה צריכין לברך עליו (עיין לעיל סימן ל"ו סעיף ז') יאמר תחילה תפילה זאת ואחר־כך יברך, שלא להפסיק בין הברכה לאכילה. ולאחר שהקיז דם, או שאר דברי רפואה, יש אומרים שיברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם רופא חולים{יז}. אבל נוֹסח התכאליל והרמב"ם כת"י, ברוך רופא "חיים", ובלא שם ומלכות{יח}:

[ח] מי שהתעטש ואמר לו חברו אָסוּתָא (דהיינו שתהיה לו רפואה), יענה לו תחילה, ברוך תהיה. ואחר־כך יתפלל ויאמר, לישועתך קויתי י"י. לפי שאמרו חז"ל{יט} כל המבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה{כ}:

[ט] המתפלל על מה שעבר, כגון ששמע קול צוחה בעיר, ואומר יהי רצון שלא יהא קול זה בתוך ביתי, או שהיתה אשתו מעוברת לאחר ארבעים יום מעיבורה שכבר נצטיירה צורת הולד, ומתפלל ואומר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שוא, כי מה שהיה היה. אבל בתוך ארבעים יום, מועילה התפילה ויכול להתפלל. ולאחר ארבעים יום יכול להתפלל שיהא הולד זרע של־קיימא, טוב לשמים וטוב לבריות{כא}:

[י] הנכנס למוד את גרנו וכיוצא בו, יתפלל ויאמר, יהי רצון מלפניך י"י אלהי שתשלח ברכה במעשה ידי. התחיל למוד, אומר, ברוך השולח ברכה בַּכֳּרִי הזה (בלא הזכרת שם ומלכות). מדד ואחר־כך התפלל, הרי זו תפילת שוא, שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין{כב}:

[יא] יש אומרים שמי שנעשה בנו בר־מצוה, מברך שפטרני מעונשו של־זה{כג}. ואין מנהגינו כן, ואפילו בלא הזכרת השם לא נהגו לומר ברכה זו{כד}:

[יב] אם היתה עצירת גשמים, אפילו בארצות שהגשמים תדירים ואינן נעצרין כל כך, ואירע שנעצרו כל כך עד שהיה העולם בצער, אזי כשירדו הגשמים, אם ירדו כל כך ורבו על הארץ שמעלים אבעבועות מן המטר, והולכין זה לקראת זה, שאֵלו גשמי ברכה, צריכין לברך עליהם{כה}:

[יג] מה מברך. אם יש לו שדה בשותפות עם ישראל אחר, מברך הטוב והמטיב. ואם אין לו שותף ישראל בשדה, אף על פי שיש לו אשה ובנים, מברך שהחיינו. ואם אין לו שדה אומר, מודים אנחנו לך י"י אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו, ואילו פינו מלא שירה כים וכו' (כמו שהוא בנוסח נשמת כל חי), עד ויברכו את שמך י"י אלהינו. ברוך אתה ה' רוב ההודאות ואל התושבחות{כו}. ברכת הטוב והמטיב וברכת שהחיינו, מברך אף על פי שאינו רואה את הגשמים אלא שהוא שומע שיורדים גשמים. אבל ברכת מודים אנחנו, אינו אומר אלא מי שהוא רואה את הגשמים{כז}:

[יד] ולעולם יצעק אדם על העתיד לבֹא ויבקש רחמים, ויתן הודאה על מה שעבר וישבח כפי כוחו{כח}. ובכלל זה כשיוצא לדרך, ובפרט כשההליכה או הנסיעה הֶן כשיעור פרסה (שמונת אלפים אמה, שהם כארבעה קילומטר{כח*}) ומעלה, נכון שיתפלל בתחילה שיצילֶנו ה' בדרכו, כגון בנוסח זה, יהי רצון מלפניך י"י אלהינו שתוליכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצינו לשלום, ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך. ברוך שומע התפילה. ויכול להוסיף ולהאריך בה כפי צחות לשונו. ולא יחתום בהזכרת השם, אפילו אם נוסע מסוף העולם ועד סופו. וכן באניה או באוירון{כט}. ומנהגינו שהנפטר מחבירו ההולך לדרכו, מברכו בנוסח זה, אלהים יהיה עִמָּךְ. והוא משיב, מֵעִמְּךָ לא יָסוּר{ל}. וטוב ליתן צדקה טרם צאתו, שנאמר{לא} צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו{לב}:

עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr