לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
  חדשות /
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

[א] זמן קִרְיַת־שמע של ערבית, הוא משנראין ברקיע שלשה כוכבים קטנים, וביום המעונן ימתין עד שיצא הספק מליבו{א}. ובשעת הדֹּחַק יכולין להתפלל ערבית קודם לכן, ובלבד שלא יהא קודם פֵּלֶג־המנחה (עיין לעיל סימן נ' סעיף ב'), כי אז אפילו בדיעבד אינם יוצאין{ב}. ואשרי מי שמתפלל ערבית בציבור בלילה, ובין מנחה לערבית עוסק בתורה, לחבר הלילה עם היום בתורה, שהוא עניין גדול{ג}. ועל־כל־פנים ראוי לכל ירא שמים שאם התפלל בציבור קודם הלילה, לא יאכל קודם הלילה אלא ימתין, ומיד אחרי צאת הכוכבים יחזור ויקרא שלושת הפרשיות של קרית־שמע{ד}. ומי שאינו מתפלל בציבור, אסור לו להתפלל תפילת ערבית קודם צאת הכוכבים{ה}:

[ב] חייב כל אדם להשתדל לקיים המצוות בזמנם, בשעה שתחול המצוה. לכן צריך להתפלל ערבית לכתחילה מיד בצאת הכוכבים. ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום דבר, חצי שעה קודם צאת הכוכבים, כמו סמוך למנחה קטנה (כדלעיל סימן נ' סעיף ג'). ואם יש לפניו מצוה אעפ"י שאינה עוברת, יעשה המצוה ואח"כ יתפלל. וכשאין לו פנאי כגון שהוא לומד ברבים, על כל פנים לא יאחר יותר מחצות הלילה. ובדיעבד אפילו אחרי חצות עד שלא עלה עמוד השחר, יצא ידי חובתו{ו}:

[ג] ש"צ העובר לפני התיבה, אם אינו מתעטף במעיל עליון, צריך מן הדין להתעטף בטלית גדול אפילו בערבית, משום כבוד הציבור. וראוי שאפילו אינו אומר אלא קדיש יתום, יעשה כן{ז}:

[ד] מי שבא לבית־הכנסת לתפילת ערבית, ומצא שהציבור עומדים להתפלל שמונה־עשרה, אפילו עדיין אינו לילה אלא מפֵּלֶג־המנחה ולמעלה, יתפלל עמהם שמונה־עשרה (שתפילה עם הציבור, עדיפא מסמיכת גאולה לתפילה ערבית, משא"כ בשחרית כדלעיל סימן י"ב סעיף ט'), ואחר־כך כשיהיה לילה יקרא את שמע עם ברכותיה. ואם הציבור עומדים באמצע קרית־שמע וברכותיה, ויש לו שהות לומר קרית־שמע עם ברכותיה עד שומר עמו ישראל לעד, קודם שיגיעו לתפילת שמונה־עשרה, יעשה כן, וידלג אז הפסוקים [אעפ"י שמנהגו לאמרם, כדלקמן סעיף ז'], ואינו צריך לאמרם אחרי התפילה. ואם הוא עדיין לא התפלל מנחה, יתפלל תפילת שמונה־עשרה למנחה, בשעה שהציבור אומרים קרית־שמע עם הברכות, וישהה מעט לכל הפחות כדי הילוך ארבע אמות, ויתפלל אחר־כך שמונה־עשרה עם הציבור לערבית, ואחר־כך כשיהיה לילה יאמר קרית־שמע עם ברכותיה{ח}:

[ה] אסור להפסיק בדיבור מעת שענו על ברכו, עד גמר שמונה־עשרה. ולהכריז "יעלה ויבוא" וכן "טל ומטר" לא הוי הפסק, משום דהוי צורך התפילה, אבל יותר נכון שיקדים עצמו שיגיע לשם קודם הקהל ויגביה קולו בתפילתו, וכן "על הנסים"{ט}:

[ו] אם נשאר אדם יחידי מתפלל ערבית בבית־הכנסת בלילה, חייב חבירו להמתין עד שיסיים תפילתו, כדי שלא תתבלבל מחשבתו{י}. ויש אומרים שאם התחיל להתפלל בשעה שלא יוכל לסיים תפילתו עם הציבור, אינו חייב להמתין לו, שהרי מוכחא מילתא שאינו מפחד{יא}:

[ז] וזהו סדר תפילת ערבית כפי מנהגינו. אומרים מיושב פסוק והוא רחום וגו'{יב} (וקצת מהשאמי נוהגים להוסיף תחילה פסוק כי אל רחום וגו' ואח"כ והוא רחום וגו' י"י הושיעה וגו' וחצי קדיש. ויש מהשאמי שנוהגים לפתוח בשיר המעלות הנה ברכו וגו', והוא רחום וגו' י"י הושיעה וגו' וחצי קדיש{יג}). ועומד ש"צ וכורע ואומר ברכו וכו' ועונים הקהל ברוך י"י המבורך וכו' (כדלעיל סימן י"ג סעיפים י"ג י"ד) ואומר ש"צ בקול־רם ברכת מעריב ערבים ועונים אחריו אמן. ואומר אהבת עולם וכו', וכשחותם ברוך אתה ה' אוהב את עמו ישראל לעד, אין עונים אמן, אלא מיד אומרים שמע ישראל וגו' בקול־רם, וכן כל ג' הפרשיות אומרים כולם כאחד (כדלעיל סימן ט"ו סעיפים ה' ו'){יד} וחוזר ש"צ י"י אלהיכם אמת ואמונה וכו'{טו} עד בא"י גאל ישראל, ועונים אמן. ואומר השכיבנו וכו' ובבלדי מוסיף בה פסוקים, וחותם בא"י המולך בכבודו וכו' לעולם ועד, אמן. ועונים אמן. ובשאמי אין מוסיפים פסוקים אלו, אלא חותמים בא"י שומר (את) עמו ישראל לעד אמן, ועונים אמן. וכן יש מהבלדי שנוהגים כך{טז}. ונכון שכולם יאמרו את כל הברכות בלחש עם הש"צ, וימהרו לסיים ג' תיבות קודם חתימות המעריב ערבים וגאל ישראל, וכן שומר עמו ישראל או המולך בכבודו, כדי שיוכלו לענות אמן. אח"כ עומדים כל הקהל{יז}, כיון שהש"צ מתחיל לומר הקדיש (וכדלעיל סימן י"ג סעיף י'), ומתפללים י"ח בלחש. וכשרואה שסיים הגדול שבציבור תפילתו (כדלעיל סימן י"ח סוף סעיף א') ויש בין הכל תשעה שומעים (עיין לעיל סימן י"ג סעיף י"ב), פותח ואומר קדיש תתקבל. ואח"כ אומרים כולם מיושב, למנצח על הגתית וגו' י"י אדונינו וגו', ושיר למעלות אשא עיני וגו'{יח}, ר' חנניא בן עקשיא. ועומד ש"צ או אם יש יתום תוך שנתו, לומר קדיש דרבנן (ויש מהשאמי שאינם אומרים ר"ח בן עקשיא, ואומר קדיש יהא שלמא), ברכו, ועלינו לשבח, והקהל עומדים אז (כדלעיל סימן כ"ד סעיף ו'). ובשאמי מוסיף עוד קדיש יהא שלמא{יט}:

עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr