לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
  חדשות /
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

 

[א] אחרי תפילת ערבית צריך לקבוע עת לתורה, לקיים והגית בו יומם ולילה{א}. ויש לחוש בלילה שאם יאכל תחילה תחטפנו שינה, מתוך שהוא יגע והטבע מבקש מנוחה, ונמצא מתבטל מתורה. על כן יזהר שיקבע לו עת ללמוד קודם האכילה. וגם כדי לקשר התפילה עם תלמוד תורה, שהיא מצוה רבה ומקיים ילכו מחיל אל חיל{ב}, וזוכה לראות פני שכינה. אך אם הוא רעב ולבו חלש, שלא אכל ביום לשובע, יטעום מעט כדי לישב דעתו, ואחר־כך ילמוד קצת, ואחר־כך יאכל סעודתו די צרכו. ולא רק בלילות החורף, אלא גם בלילות הקיץ הקצרים, צריך ללמוד קצת בכל לילה. ומחמשה־עשר באב ואילך, יוסיף מעט מעט. וכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר{ג} יומם יצוה י"י חסדו ובלילה שירֹה עמי. מה טעם יומם יצוה י"י חסדו, מִשּׁוֹם ובלילה שירֹה עמי. וכל שכן מי שיש לו חק קבוע ללמוד בכל יום, ונתבטל ביום, שהוא צריך להשלים חֻקּוֹ בלילה{ד}:

[ב] טוב לחוש לדעת המקובלים שלא לקרוא מקרא בלילה (וי"א אפילו בין השמשות){ה} חוץ מבלילי שבתות וי"ט. אלא אם כן אינו יכול או אינו יודע ללמוד בעניין אחר. וכן אמירת תהלים אחרי חצות, שפיר דאמי{ו}. וכן אם לומד עם מפרשים, ג"כ אין קְפִ–ידָא, וזה אפילו בחצי הראשון שֶׁלַּ־לַּילה{ז}:

[ג] ראוי לאדם בינוני הבריא למעט בסעוֹדַת הלילה, ותהא קלה מסעודת היום, וירויח בזה ארבעה דברים: א) שמירת בריאותו. ב) נשמר מדבר רע שלא יבוא לידי מקרה לילה, מחמת אכילה גסה ודברים המחממים. ג) שיהיו חלומותיו נוחים ומיושבים, כי מרוב אכילה ושתייה הרבה פעמים באים חלומות קשים וזרים. ד) שלא תכבד שינתו עליו, ויקיץ בזמן הראוי. ודי לאדם הבריא לישן שש שעות, ולאדם בינוני שמונה שעות. ולא יישן במקום חם ביותר, ולא במקום קר ביותר. ויזהר שלא לישן בחדר יחידי. ואפילו כשיש עוד אנשים באותו הבית בחדרים אחרים, טוב לחוש. אך מספיק שידליק בחדרו מנורת־לילה{ח}:

[ד] הנפטר מחבירו בלילה, מנהגינו שאומר לו, תָּלִין בְּטוֹב. והלה משיב, תָּקִיץ בִּישועה ורחמים. וכשהם יודעי־ספר, מוסיף אח"כ ואומר, תִּשְׁכַּב ולא תִפְחָד. והלה משיב, ושכבת ועָרְבָה שנתיך{ט}:

[ה] יפשוט מלבושיו מעליו בצניעות (עיין לעיל סימן ג' סעיף א') ולא יישן במלבושיו. כשחולץ מנעליו ופושט בגדיו, חולץ ופושט של שמאל תחילה (כדלעיל שם סעיף ג'). ולא יניח מלבושיו תחת מראשותיו, כי משכח לימודו. ויבדוק נקביו. וצריך ליזהר מאד להרגיל את עצמו לשכב על צידו, ואיסור גדול לישן אֲפַרְקְדָן, דהיינו גבו למטה ופניו למעלה, או פניו למטה וגבו למעלה, אלא דוקא על צידו, או בנטייה מעט. וטוב לבריאות הגוף, שישכב בתחילת שינתו על צד שמאל, ובסוף על צד ימין, כי הכבד מונח בצד ימין, והאיצטומכָּא (פי' הקיבה) בצד שמאל, וכאשר יִטֶּה על צד שמאל אזי יהא הכבד על האיצטומכא, ויחממה בחומו, ובזה יתעכל המזון מהרה. ואחרי שנתעכל המזון, ראוי לו שיטה על צד ימין, כדי שתנוח האיצטומכא ותרד פסולת המאכל. ולא יתהפך מצד אל צד פעמים רבות{י}:

[ו] ראוי לכל ירא שמים קודם הליכתו לישן, לפשפש במעשיו שעשה כל היום. ואם ימצא שעשה עבירה, יתחרט ויתוודה עליה, ויקבל על עצמו בלב שלם שלא לעשותה עוד. ובפרט צריך בדיקה ביותר בעבירות המצויות, כגון שקר, חניפות, ליצנות ולשון הרע, וכן עוון ביטול תורה. גם יתן האדם אל ליבו למחול לכל אדם שחטא כנגדו באותו יום. שלא ייענש שום אדם בגללו, דְּאִיתַּא בַּגְּמַרָא{יא} כל מי שחבירו נענש על ידו, אין מכניסין אותו במחיצתו שלְּ־הקדוש ברוך הוא. ויאמר, שרי ליה מָארֵיהּ לכל מאן דְּצַעֲרַן (פי' ימחול לו הבורא לכל מי שציערני){יב}:

[ז] ואח"כ אומר ברכת המפיל, וקורא את שמע{יג}, כשכבר הוא שוכב במטתו על צידו השמאלי, ואין להמתין עד שמרגיש שעומד לישן{יד}. וניתקנה כדי להגן מן המזיקים כמו שאמרו חז"ל{טו}:

[ח] אם לא קרא שלש הפרשיות של קרית־שמע כשהיה לילה, אזי יאמר שלשתם בקרית־שמע שעל המטה. אבל אם אמרן בלילה, אינו צריך לומר בקרית־שמע שעל המטה כי אם פרשה הראשונה בלבד. ומכל מקום יש מצריכים למצוה מן המובחר לומר כל שלשת הפרשיות{טז}. ואחר־כך טוב לומר מזמורים ופסוקי דרחמי לשמירה, כמו שהובא בסידורים. וגם הנשים ראוי שתאמרנה ק"ש שעל המטה ופסוקי שמירה{יז}:

[ט] לאחר שאמר ברכת המפיל, לא יפסיק באכילה או בשתייה או בדיבור עד שיישן, אלא אם כן הוזקק לעניין נחוץ. וכל־שכן שאם נצרך לנקביו, שיברך אשר יצר אחר־כך. ומכל־מקום לעולם יאמר ברכת המפיל בהזכרת השם בפתיחתה ובחתימתה, ואין לחוש שמא יפסיק אח"כ{יח}. וגם אחרי חצות הלילה מברכים אותה בהזכרת השם, בכל זמן שהולך לישן בלילה עד עלות השחר, ואפילו אין דעתו לישן אלא קמעא{יט}. אך הישן ביום אין לו לברך המפיל, ואינו קורא את שמע ולא ויהי נועם וכיוצא{כ}:

[י] אם אינו יכול לישן, יאמר שוּב קרית־שמע והמזמורים ופסוקי דרחמי, וחוזר וקורא עד שתחטפנו שינה, או יהרהר בדברי־תורה, או יאמר כמה פעמים פסוקים אלו, תורה צוה לנו וגו', אש תמיד וגו', סֵעֲפים שנאתי וגו', אור זרוע וגו', עד שתחטפנו שינה{כא}. ותהא כוונתו בשינה לחזק כחו לעבודת קונו, ואז נחשבת לו לעבודת שמים{כב}:

עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr