לק"י
צור קשר | הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית

בכל האתר
|
טקסט
|
תמונות
|
אודיו
|
וידאו
   לחץ כאן לחיפוש
  חדשות /
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א'

[א] אעפ"י שאשתו של אדם מותרת לו כל שהיא טהורה, ראוי לנהוג בקדושה ולא יהא רגיל ביותר עמה, אלא בזמני עונתה, כפי מה שקבעו חז"ל לכל איש כפי כוחו וכפי מלאכתו. כגון פועלים שעושים מלאכה בעירם, עונתן שתי פעמים בכל שבוע. ואם עושים מלאכה בעיר אחרת, עונתן פעם אחת בשבוע. ועונת תלמידי חכמים, מליל שבת לליל שבת{א}. וצריך לקיים העונה גם כשהיא מעוברת או מניקה. ולא יבטל עונתה אלא מדעתה כשהיא מוחלת לו, וכבר קיים מצות פריה ורביה{ב}. ואם מונע עונתה כדי לצערה, עובר בלא תעשה, שנאמר{ג} ועונתה לא יגרע, שהיא נהנית ושמחה בכך{ד}:

[ב] וכל אדם ואפילו ת"ח, צריך לפקוד את אשתו בליל־טבילתה, ובלילה שלפני יציאתו לדרך רחוקה{ה} אם אינו הולך לדבר מצוה, וכן בבואו מדרך רחוקה. וגם כל שרואה שאשתו מְשַׁדְּלַתּוּ ומרצה אותו ומתקשטת לפניו, כדי שיתן דעתו עליה, חייב לפקדה אפילו שלא בזמן עונתה הקבוע, ויהיו לו בנים הגונים. אבל אם תבעתו בפה{ו} ממש, היא חצופה, והרי היא כזונה ואסור לקיימה{ז}:

[ג] ואף כשהוא נמצא אצלה, לא יכוין להנאתו, אלא כאדם שפורע חובו, שהוא חייב בעונתה, ולקיים מצות בוראו שיהיו לו בנים עוסקים בתורה ומקיימי מצוות בישראל. וכן אם הוא מכוין לתיקון הולד, כפי שאמרו רבותינו ז"ל{ח} שבשלושת חדשי ההריון הראשונים, התשמיש קשה לאשה וקשה לולד, ואמצעיים קשה לאשה ויפה לולד, והאחרונים יפה לאשה ויפה לולד, שמתוך כך יצא מלובן ומזורז, שפיר דאמי. ואם הוא מכוין לגדור עצמו בה כדי שלא יתאווה לעבירה, כי רואה שיצרו גובר ומתאווה אל הדבר ההוא, גם בזה יש קיבול שכר. אך יותר טוב היה לו לדחות את יצרו ולכבוש אותו, כי אבר קטן יש באדם, מרעיבו שבע משביעו רעב. אבל מי שאינו צריך לדבר אלא שמעורר ומגרה את עצמו לבוא לידי קישוי כדי למלאת תאוותו בתשמיש, זו היא עצת יצר־הרע{ט}:

[ד] שכבת־זרע, היא כח הגוף ומאור העינים. וכשתצא ביותר, הגוף כָּלֶה וחייו אובדים. וכל השטוף בבעילה זקנה קופצת עליו, וכחו תשש, ועיניו כהות, וריח־רע נודף מפיו, ושער ראשו וגבות עיניו וריסי עיניו נושרים, ושער זקנו ושחיו ושער רגליו רָבֶה, ושיניו נושרות, והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי הרופאים, אחד מאלף מת משאר חליים, והאלף מרוב תשמיש. לפיכך צריך האדם ליזהר{י}:

[ה] אסור לשמש{יא} מול האור, כגון חשמל או נר וכיו"ב, אף על פי שמאפיל בסדין או שמיכה. אבל בהפסק מחיצה גבוהה עשרה טפחים לפני האור, או שהוא בחדר אחר ומאיר לחדר זה, מותר, ובתנאי שיאפיל כנז"ל. וכן אסור לשמש ביום, שהוא עזות־פנים, אלא בבית אפל. ובלילה אם הלבנה מאירה עליהם לַהְדְּיָא (פי' לנוכח), אסור. אבל אם אינה מאירה עליהם, אף על פי שמאירה לתוך הבית, מאפיל כנז"ל ומותר{יב}. ואחרי עלות השחר, מותר לשמש כל זמן שלא האיר היום, שהוא תחילת זמן הנחת תפילין. ובבין השמשות, ראוי להחמיר{יג}:

[ו] אסור לאדם לשמש מטתו בפני שום אדם אם הוא ניעור, ואפילו על ידי הפסק מחיצת עשרה. ובפני תינוק שאינו יודע לדבר, מותר{יד}. וע"ע לקמן סעיף י"ח:

[ז] אסור להסתכל בה באותו מקום, אפילו סמוך לתשמיש. שכל המסתכל שם אין לו בושת פנים ועובר על והצנע לכת{טו} ומעביר הבושה מעל פניו, שכל המתבייש אינו חוטא דכתיב{טז} ובעבור תהיה יראתו על פניכם, זו הבושה, לבלתי תחטאו. ועוד שמגרה יצר הרע על עצמו. וכל שכן הנושק שם שעובר על כל אלה, ועובר גם על{יז} אַל תשקצו את נפשותיכם{יח}. אבל למשמש שם או להכניס אצבעו, מותר{יט}:

[ח] אסור לשמש בחדר שמונח שם ספר תורה, אלא צריך להוציאו לחדר אחר{יט*}. ואם אין לו חדר אחר, יעשה לפניו מחיצה גבוהה עשרה טפחים (והרוחב, נראה שמספיק ארבעה טפחים{כ}). ותהא המחיצה סתומה, שלא ייראה הספר תורה. ווילון אינו נחשב מחיצה, כיון שהוא מתנדנד, אלא אם כן קשר אותו מלמטה. והוא הדין למגילת אסתר הכתובה על עור גלול. אבל תפילין וחומשים, ושאר ספרי קודש כגון גמרא ומדרשים ומפרשיהם, בין שהם בכתיבת־יד בין שהם בדפוס, יכול להניחם בכלי תוך כלי, והוא הדין שני כסויים. ודוקא כשהשני אינו מיוחד להם. אבל אם הם מיוחדים להם, אפילו עשרה נחשבים כאחד. ואם יפרושׂ איזה מכסה על ארגז שהספרים בו, נחשב ככלי בתוך כלי, אעפ"י שהמכסה אינו אלא מלמעלה ולא מלמטה. וגם מזוזה הקבועה בפנים החדר, צריך שתהיה מכוסה בשני כסויים, שאחד מהם עכ"פ אינו מיוחד לה. וכסוי זכוכית לא מהני, דצריך שלא יהא נראה, אבל הוא נחשב כסוי אחד{כא}. והוא הדין ניילון{כב}:

[ט] ראוי לאדם להרגיל את עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעה נכונה, כדי שינצל מלהכשל בדבר עבירה. ולא יָקֵל ראשו אפילו עם אשתו, ולא ינבל את פיו ואפילו בינו לבינה. הרי הכתוב אומר{כג} ומגיד לְאדם מה שֵּׂחו, ואמרו רבותינו ז"ל{כד} אפילו שִׂיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדין. ולא יספר עמה בְּשָׁעַת תשמיש ולא קודם לכן, אלא בענייני תשמיש. אלא אם כן היו בכעס שאסור לשמש אז עמה, יכול לדבר עמה קודם תשמיש בכל ענייני ריצוי כדי שתתפייס. ולא יבא עליה שלא כדרכה{כה}. וצריך שגם מחשבת האשה תהיה בקדושה, שאם לא כן צדיק מה פעל{כו}:

[י] טוב ליזהר כשהדבר אפשרי, שלא לשמש לא בתחילת הלילה ולא בסופה, כדי שלא ישמע קול בני אדם ויבוא לחשוב באשה אחרת, אלא באמצעיתה{כז}:

[יא] אם קמו משנתם, צריכים ליטול ידיהם כראוי דהיינו שלשה פעמים בסירוגין{כח}. אך אם היו ניעורים מקודם, אינם צריכים ליטול לפני התשמיש אלא ממדת חסידות, ולזה די בנטילה פעם אחת. ואחר התשמיש, צריך שירחוץ אותו מקום להיטהר, מה גם שיש אומרים ששכבת זרע על בשרו דינה כצואה{כט}. ויטלו ידיהם, וטוב ליטול אז ג"פ לסירוגין{ל}:

[יב] אסור לשמש בשווקים וברחובות ובגנות ובפרדסים, אלא בבית־דירה, שלא יהיה כדרך זנות{לא}. הוא למטה והיא למעלה, זו דרך עזות. שימשו שניהם כאחד (כלו' שוכבים על צידיהם{לב}), זו דרך עקש{לג}. אמרו עליו על רבי אליעזר שכל כך היה משמש באימה וביראה, עד שהיה דומה כאלו כפאו שד{לד}:

[יג] בשעת הזיווג טוב להרהר בדברי תורה ובשאר דברים שבקדושה, או בצורת כ"ב אותיות התורה. ואף על פי שאסור לקרות בפיו, הרהור מותר ומצוה, כי הרהור אינו כדבור לעניין זה{לה}. וצריכים להיות אז בקירוב בשר, אלא שיכסו את גופם בסדין מלמעלה. וטוב שימתין מלהוציא את הזרע, כדי להרבות תאוותה שתזריע היא תחילה. ונכון להחמיר שלא לפרוש ממנה אלא באבר מת עד שיכלו טיפות הזרע לגמרי, ואף קודם תשמיש יזהר שלא יתחמם יותר מדאי כי עי"ז עלול לבוא לידי צחצוחי טומאה{לו}:

[יד] לא ישמש עם אשתו אלא מרצונה. וכל שכן שלא יאנסנה. אלא תחילה יפייסנה וישמחנה ויחבקנה וינשקנה, וישתעשע עמה במשמושים. וכן לא ישמש כשהיא שנואה לו בשעת תשמיש, או שהיא מורדת בו דהיינו שאומרת לו איני רוצה בך לבעל, ואף על פי שמרוצה לו בשעת תשמיש. וכן אם גמר בליבו לגרשה והיא אינה יודעת, אף על פי שאינה שנואה לו, אסור לשמש עמה. גם לא ישמש עמה כשהיא ישנה ממש, או כשהוא שִׁכּוֹר, או היא שכורה{לז}. ואסור לאשה למנוע תשמיש מבעלה, כדי לצערו עד שיוסיף באהבתה, אלא תהא נשמעת לו בכל עת שירצה, כי היא משועבדת לו לכך{לח}:

[טו] כשיש חס ושלום רעב במדינה, שנתייקרה התבואה כפליים, אף על פי שהוא יש לו תבואה בתוך ביתו, אסור לשמש מטתו, כי אם בליל טבילתה. וכן לחשׂוכי־בנים, מותר בכל עונה{טל}. אך בשאר צרות כגון שדפון, או מגיפה או מלחמה רח"ל, מותר לכל אדם{מ}:

[טז] אכסנאי אסור לשמש, אפילו כשכל בני הבית ישנים. ואם ייחדו לו ולאשתו חדר מיוחד, מותר, ובלבד שלא יישן על סדין של בעל הבית{מא}. ובמלון, מותר גם באופן זה{מב}:

[יז] מדרכי הרפואה שלא לבעול כשהוא שבע ולא כשהוא רעב, אלא כשיתעכל המזון שבמיעיו. ושלא לבעול מעומד ולא מיושב, ולא ביום שנכנס למרחץ, ולא ביום שהקיז דם. ומי שחלה ונתרפא, יזהר מלשמש מטתו עד שיתחזק גופו, כי בנפשו הוא{מג}:

[יח] אין לשמש על מטה שישן שם תינוק לרגליהם, כשאין התינוק בן שנה, כי גורם לו להיות נכפה (מחלת נפילה) ח"ו{מד}. כשיצאו האיש או האשה מבית־הכסא קבוע, לא ישמשו עד לאחר שיעור הילוך חצי מיל (דהיינו תשע דקות){מה}. אשה מניקה לא תשמש אלא בשעה שהתינוק ישן, ואחר־כך לא תניקהו עד לאחר שני מילין (דהיינו שלושים ושש דקות). ואם התינוק בוכה, תמתין לפחות שיעור מיל (י"ח דקות){מו}:

[יט] בזמן הזיווג צריך שראשיהם יהיו למזרח ורגליהם למערב. ושלא בזמן הזיווג, עדיף שהראש יהיה לצפון והרגליים לדרום{מז}. והעושה כן, זוכה שיהיו לו בנים זכרים, שנאמר{מח} וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים וגו'. אני בצדק אחזה פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך{מט}:

הוסף תגובה הוסף תגובה הדפסה הדפסה
אין תגובות במערכת
עוד באותה קטגוריה
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
סימן ח'-הלכות ציצית
סימן ט'-הלכות תפילין
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
סימן י"ב-הלכות הזמירות
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
מבזקים
05/04/2009
חדש באתר! רשימת נושאים לפי סדר אבג"ד עם היפר קישור
להמשך..    
23/08/2006
סימן א'- הִלְכּוֹת השכמת הבֹקר
להמשך..    
23/08/2006
סימן ב'-הלכות נטילת ידים שחרית
להמשך..    
23/08/2006
סימן ג'-הלכות לבישת בגדיו והילוכו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ד'-הלכות הנהגות בית הכסא,וברכת אשר יצר
להמשך..    
27/09/2006
סימן ה'-הלכות נקיון המקום לדבר שבקדושה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ו'-הלכות כוונת הברכות,והזכרת השם,ועניית אמן וברוך הוא וברוך שמו
להמשך..    
27/09/2006
סימן ז'-הלכות ברכות השחר וברכות התורה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ח'-הלכות ציצית
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט'-הלכות תפילין
להמשך..    
27/09/2006
סימן י'-הלכות דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"א-הלכות הכנת הגוף לתפילה, והמקומות שראוי להתפלל, וסדר תפילת היחיד והאשה
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ב-הלכות הזמירות
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ג-הלכות קדיש וברכו, וצירוף עשרה,ואם יצאו מקצתן, והלכות שליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ד-הלכות הפסקות בקִרְיַת שמע וברכותיה
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ו-הלכות קִרְיַת־שמע
להמשך..    
27/09/2006
סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה
להמשך..    
27/10/2006
סימן י"ז - הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם, שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ז-הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם,שאלת טל ומטר, יעלה ויבוא ועננו
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ח-הלכות חֶזְרַת־התפילה ע"י השליח־ציבור
להמשך..    
27/09/2006
סימן י"ט-הלכות תפילת תשלומין
להמשך..    
27/09/2006
סימן כ'-הלכות נשיאת כפים
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"א -הלכות נפילת פנים, וידוי ותחנונים
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ב - הלכות קריאת ספר-תורה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ג -הלכות ספר-תורה שנמצא בו טעות ופיסול בשעת הקריאה
להמשך..    
31/10/2006
סימן כ"ד הלכות אשרי וסדר היום, עד גמר התפילה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ה - הלכות הקדישים, וענייני קדיש יתום
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ו - הלכות קדושת בית-הכנסת ובית-המדרש
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ז הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר שטיבולו במשקה
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ח הלכות בציעת הפת וברכת המוציא
להמשך..    
30/10/2006
סימן כ"ט הלכות סעוֹדה
להמשך..    
30/10/2006
סימן ל' הלכות אכילה ושתייה קודם הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"א הלכות דברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ב הלכות מים אחרונים וברכת־המזון
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ג הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ד הלכות ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן
להמשך..    
02/11/2006
סימן ל"ה הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ו הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ז הלכות ברכה אחרונה
להמשך..    
03/11/2006
סימן ל"ח הלכות ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ושהכלז
להמשך..    
03/11/2006
סימן ט"ל הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות
להמשך..    
03/11/2006
סימן מ' הלכות ברכת עיקר וטפל
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"א הלכות קדימה בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ב הלכות טעות וספק בברכות
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ג הלכות המברך על מאכל או משקה, ואחר כך הביאו לו עוד
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ד הלכות ברכות הריח
להמשך..    
04/11/2006
סימן מ"ה הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב
להמשך..    
22/07/2007
סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ז - הלכות ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ח - הלכות דעות ומדות שירגיל בהם האדם את עצמו
להמשך..    
23/07/2007
סימן מ"ט - הלכות כוונות האדם,שיהיו כולם לשם שמים
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ' - הלכות תפילת המנחה
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"א - הלכות תפילת ערבית
להמשך..    
23/07/2007
סימן נ"ב - הלכות סדר הלילה, וק"ש שעל המטה
להמשך..    
09/10/2010
סימן נ"ג - הלכות עונה וצניעות
להמשך..    פינת הסקרים
כל כמה זמן אתה נכנס לאתר?
1 כל יום
2 כל שבוע
3 כל חודש
הצבע

ראשי | לראש העמוד | צור קשר | הוסף למועדפים

Temani.co.il © 2006 by TotalOr